เปิดป้ายธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ

ธนาคารเวลาภาษีเจริญ

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2566 ที่ชุมชนพูนบำเพ็ญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม, ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ศวพช.), สำนักงานเขตภาษีเจริญ และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมสังคมสูงวัย พร้อมเปิดป้ายธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนพูนบำเพ็ญ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=332251

Shares:
QR Code :
QR Code