เปิดบ้านแบ่งฝันปันหนังสือ ครั้งที่ 3

ที่มา : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


ภาพประกอบจากแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


เปิดบ้านแบ่งฝันปันหนังสือ ครั้งที่ 3 thaihealth


Open House เปิดบ้าน กศน. แบ่งฝันปันหนังสือ ครั้งที่ 3 ตอน Baby & Book bank คบเด็ก…สร้างธนาคารหนังสือ


เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องสมุดประชาชน กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่ เครือข่ายเชียงใหม่นครแห่งการอ่าน ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ กศน. ทั้ง 16 ตำบล แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) TCDC เชียงใหม่ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมครูผู้ดูแลเด็กนครพิงค์ กลุ่มมะขามป้อม หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ร่วมกันจัดงาน Open House เปิดบ้าน กศน. แบ่งฝันปันหนังสือ ครั้งที่ 3 ตอน Baby & Book bank คบเด็ก…สร้างธนาคารหนังสือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสให้ประชาชนในพื้นที่เห็นคุณค่าของการอ่าน และก่อตั้ง "ธนาคารหนังสือ" ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานส่งเสริมการอ่านในพื้นที่


ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายศรัญญู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยกล่าวว่า การอ่านมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนโต และจนกระทั่งวัยชรา การอ่านทำให้รู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทั่วโลก การอ่านมีประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง คือ พัฒนาการศึกษา พัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ทำให้เป็นคนทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ การที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้ต้องอาศัยประชาชนที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งความรู้ต่างๆ ก็ได้มาจากการอ่านนั่นเอง


เปิดบ้านแบ่งฝันปันหนังสือ ครั้งที่ 3 thaihealthนายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ เลขาธิการสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย และผู้จัดการโครงการเชียงใหม่นครแห่งการอ่าน กล่าวว่า เครือข่ายเชียงใหม่นครแห่งการอ่านและภาคีเครือข่าย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในคุณค่าของการอ่าน และมองว่าหนังสือและการอ่านเป็นเครื่องมือสร้างการเรียนรู้ที่ใกล้ตัวที่สุด เหมาะในการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ เสริมพัฒนาการให้กับเด็กปฐมวัย แต่ปัญหาสำคัญที่พบคือ การขาดแคลนหนังสือดี โดยเฉพาะหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัย ทั้งหนังสือสำหรับเด็กใน ศพด. ในห้องสมุดชุมชน หรือแม้แต่ห้องสมุดในโรงเรียนที่ห่างไกล ยังมีหนังสือสำหรับเด็กไม่เพียงพอกับความต้องการ ขณะเดียวกันหนังสือสำหรับเด็กเยาวชน และหนังสือที่สอดคล้องกับความต้องการของคนกลุ่มต่างๆ ในชุมชนยังขาดแคลนเป็นจำนวนมาก


ทำอย่างไรจึงจะทำให้เกิดการส่งเสริมการอ่านทั่วบ้านทั่วเมือง มีพื้นที่การอ่านที่มีชีวิต และมีหนังสือดีและสร้างสรรค์ กระจายสู่พื้นที่ขาดแคลน ซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่ที่คนทำงานในโครงการเชียงใหม่อ่านเพียงกลุ่มเดียวไม่สามารถทำได้ ต้องได้รับความร่วมมือและการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน รวมตัวกันภายในนาม "เครือข่ายเชียงใหม่นครแห่งการอ่าน" ร่วมกันจัดงาน "แบ่งฝันปันหนังสือ ปี 3 baby & book bank คบเด็ก…สร้างธนาคารหนังสือ ขึ้นเพื่อระดมทุนและจัดหาหนังสือดี นำไปสู่การจัดตั้งธนาคารหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ และสามารถกระจายหนังสือดี เข้าสู่ห้องสมุดในชุมชนและโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ขาดแคลน รวมถึงประชาสัมพันธ์เครือข่ายเชียงใหม่อ่าน นำเสนอกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของ กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่ ทั้ง 16 ตำบล และกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป เห็นถึงความสำคัญของการอ่าน เกิดแรงบันดาลใจและสร้างการเรียนรู้เพื่อก้าวสู่ "เชียงใหม่นครแห่งการอ่าน" อย่างสมบูรณ์แบบต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code