เปิดทางคนพิการใช้สิทธิเลือกรักษาพยาบาล

ที่มา: เว็บไซต์แนวหน้า


เปิดทางคนพิการใช้สิทธิเลือกรักษาพยาบาล thaihealth


แฟ้มภาพ


ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 45/2560 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 58/2559 เกี่ยวกับการปฏิรูประบบการช่วยเหลือคนพิการ ซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมให้สามารถเลือกรับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงได้โดยสะดวกตามความสมัครใจ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งพาตนเองได้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญปี 2560 และมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ปี 2557


หัวหน้า คสช.จึงมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงข้อความในคําสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 58/2559 เป็นคำว่า ให้คนพิการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม มีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่กําหนดไว้ในกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วย โดยให้คนพิการแสดงความประสงค์เลือกรับประโยชน์ ทดแทนหรือรับสิทธิบริการสาธารณสุขได้เพียงสิทธิเดียว และสามารถเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิได้เป็นรายปี และต้องแจ้งให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ


คำสั่งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 25 ต.ค.2560 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ