เปิดตัว สาวไทยแก้มแดง ต้นแบบทั่วไทย ลดภาวะโลหิตจาง

ที่มา : เว็บไซต์สยามรัฐ 

                    กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปิดตัว 77 สถานประกอบการ “สาวไทยแก้มแดง” พร้อมรณรงค์ให้สาวไทยแก้มแดงพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อลดปัญหาภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงวัยเจริญพันธุ์สู่การเตรียมความพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์คุณภาพ และลดความเสี่ยงของทารกพิการแต่กำเนิด

                    นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญต่อการพัฒนางานทางด้านสาธารณสุข ตามแนวพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก และป้องกันทารกพิการ แต่กำเนิดจากการขาดโฟเลตมาอย่างต่อเนื่องโดยมีนโยบายเสริมธาตุเหล็กให้กับประชาชนไทยในกลุ่มต่างๆ

                    ภายใต้ชุดสิทธิประโยชน์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้แก่ เด็กอายุ6 เดือนถึง 5 ปี ให้ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็กเด็กวัยเรียน อายุ 6 ถึง 12 ปี ให้ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก หญิงวัยเจริญพันธุ์ ให้ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและกรดโฟลิก รวมทั้งหญิงตั้งครรภ์หญิงหลังคลอดบุตร 6 เดือน ให้ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก

                    “สำหรับการรณรงค์สาวไทยแก้มแดงครั้งนี้ แสดงถึงพลังการบูรณางานสาวไทยแก้มแดงตั้งแต่เริ่มต้น รวมทั้งสร้างแรงกระเพื่อมให้ประชาชนรู้จักมากขึ้น โดยเฉพาะหญิงไทยซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสิทธิการรับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จากระบบหลักประกันสุขภาพมากขึ้น ประชาสัมพันธ์ และขับเคลื่อนผ่านสถานประกอบการที่เห็นความสำคัญและสมัครใจเข้าร่วมโครงการมากกว่า 120 แห่ง พร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม สร้างการเกิดและเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีเป้าหมาย คือ หญิงวัยเจริญพันธุ์มีภาวะโภชนาการที่ดี ไม่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กและโฟเลตร่างกายมีความพร้อมรองรับการตั้งครรภ์ในอนาคต”

                    ด้าน นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากข้อมูล Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข ปี 2566 พบว่า หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจาง ร้อยละ31.2 และหญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 15 ถึง 49 ปี ที่ได้รับการคัดกรองภาวะโลหิตจาง ในขณะที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ พบภาวะโลหิตจาง ร้อยละ 37.0  ซึ่งสมัชชาอนามัยโลก Global Nutrition Targets ได้กำหนดเป้าหมาย ลดอัตราภาวะโลหิตจางของหญิงวัยเจริญพันธุ์ลง เหลือร้อยละ 50 ภายในปี 2573 ดังนั้น ประเทศไทยจึงตั้งเป้าหมายลดหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีภาวะโลหิตจาง ให้ไม่เกินร้อยละ 12.4 และจากข้อมูลดังกล่าว จึงต้องเร่งหามาตรการเพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสื่อสารและรณรงค์”สาวไทยแก้มแดง” รวมทั้งเปิดตัว 77 สถานประกอบการทั่วไทย มุ่งสู่สถานประกอบการสาวไทยแก้มแดงต้นแบบ

                    “นอกจากนี้ กรมอนามัยยังได้เร่งหารือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อปรับแนวทางการให้บริการและเพิ่มการเข้าถึงชุดสิทธิประโยชน์สำหรับหญิงวัยเจริญพันธุ์ให้มีการจ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและกรดโฟลิกแก่หญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 13 ถึง 45 ปีในรายการ Fee schedule เพื่อให้หญิงวัยเจริญพันธุ์มีสุขภาพดีมากขึ้น เพราะเป็นวัยที่มีประสิทธิภาพในการทำงานและมีโอกาสตั้งครรภ์คุณภาพสูง การมีสุขภาพร่างกายที่ดีไม่ซีด ไม่ป่วยง่าย จึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งนอกจากยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและกรดโฟลิก กรมอนามัยยังส่งเสริมให้หญิงไทยกินผัก ผลไม้และเลือกแหล่งอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง เช่นเนื้อสัตว์ ตับ เลือด จะช่วยลดปัญหาภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก และลดความเสี่ยงของทารกพิการแต่กำเนิด ซึ่งจะนำไปสู่การตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ เป็นสาวไทยแก้มแดงของไทยต่อไป” นพ.มณเฑียร กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code