เปิดตัว..ขบวนรถแท็กซี่บริการ ‘เพื่อคนพิการ’

ที่มา : MGR Online 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ MGR Online 


เปิดตัว..ขบวนรถแท็กซี่บริการ 'เพื่อคนพิการ' thaihealth


เปิดตัวขบวนรถแท็กซี่บริการเพื่อคนพิการ ในงานวันคนพิการสากล พร้อมพัฒนาแอพพลิเคชั่นการให้บริการรถสาธารณะ


วันนี้ (3 ธ.ค.) ณ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ กรุงเทพฯ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธาน “เปิดตัวและปล่อยขบวนรถแท็กซี่บริการคนพิการ” เนื่องในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิดการเสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม (Empowering persons with disabilities and ensuring inclusiveness and equality) ซึ่งผ่านการอบรม “ทักษะการให้บริการและช่วยเหลือคนพิการ สำหรับผู้ให้บริการรถยนต์สาธารณะ (Taxi)” รุ่นที่ 1 ที่มีทักษะความรู้ ความเข้าใจการให้บริการ และความช่วยเหลือผู้โดยสารที่เป็นคนพิการโดยเฉพาะ พร้อมสาธิตการฝึกปฏิบัติต่อผู้โดยสารที่เป็นคนพิการตามประเภทความพิการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 40 คัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้แทนสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สสส.) ผู้แทนคนพิการ ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) ผู้ให้บริการรถยนต์สาธารณะ (Taxi) ได้แก่ บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) บริษัท ไลน์คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ออลไทยแท็กซี่ จำกัด หน่วยงานภาคเอกชน คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน


นางธนาภรณ์ กล่าวว่า การขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของรัฐบาล โดยให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสิทธิ โอกาส และความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมของคนพิการกับคนปกติทั่วไป โดยใช้กลไกพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 20 กำหนดให้คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ และกำหนดให้การเข้าถึงบริการสังคมของคนพิการเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องขับเคลื่อนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม รองรับผู้สูงอายุ คนพิการ และทุกคนในสังคม ให้สามารถเข้าถึงบริการ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมสู่การปฏิบัติ ทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตประจำวันและดำรงชีวิตได้อย่างอิสระ


เปิดตัว..ขบวนรถแท็กซี่บริการ 'เพื่อคนพิการ' thaihealth


นางธนาภรณ์ กล่าวต่อว่า ในวันนี้จึงเป็นการ “เปิดตัวและปล่อยขบวนรถแท็กซี่บริการคนพิการ” นับเป็นการให้บริการรูปแบบใหม่ เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตในการเดินทางได้อย่างอิสระ มีความปลอดภัยในการเดินทาง ลดการถูกปฏิเสธและมีมาตรฐานในการให้บริการ ด้วยความร่วมมือจากภาคเอกชน และผู้ให้บริการรถยนต์สาธารณะ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงการจัดบริการและช่วยเหลือคนพิการในการเดินทางในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คนพิการสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป ทั้งนี้ จะมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ผ่านการอบรมฯ ในรุ่นที่ 1 และผู้รับบริการ เพื่อต่อยอดการฝึกอบรมในรุ่นต่อไป นอกจากนี้ ยังได้มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นการให้บริการรถสาธารณะ ที่จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับคนพิการ ซึ่งจะได้รับความสะดวกสบาย ใช้งานได้ง่าย ด้วยสัญลักษณ์เฉพาะ รวมถึงมีส่วนลดให้กับผู้ใช้บริการอีกด้วย


“ดิฉันขอขอบคุณบริษัทแกร็บ แท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ออลไทยแท็กซี่ จำกัด รวมทั้งผู้ให้บริการรถยนต์สาธารณะ (TAXI) ที่มีส่วนสนับสนุนในการจัดกิจกรรมในวันนี้ เพื่อให้คนพิการได้รับความสะดวกสบาย มีความมั่นใจในการใช้บริการ รวมถึงใช้ชีวิตประจำวันและสามารถเดินทางได้อย่างอิสระ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคนพิการ ให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างเท่าเทียม” นางธนาภรณ์ กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code