เปิดตัวแคมเปญ “นับเราด้วยคน”

featured

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เปิดตัวแคมเปญนับเราด้วยคน พร้อมมิวสิควิดีโอเพลง “นับเราด้วยคน” เพื่อสื่อสารปรับทัศนคติที่สังคมมีต่อ “ประชากรกลุ่มเฉพาะ” ขับร้องโดยคุณก้อง สหรัถ สังคปรีชา นักร้อง และคุณชิ สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ ศิลปินชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ สสส. ได้ริเริ่มการจัดทำโครงการ “นับเราด้วยคน” ขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ว่ามีประชากรกลุ่มเฉพาะที่ถูกลืมและขาดสิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าถึงโอกาสและการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะอยู่ในสังคมเป็นจำนวนมาก ได้แก่ กลุ่มคนพิการ, กลุ่มผู้สูงอายุ, กลุ่มแรงงาน, กลุ่มไร้สถานะ, กลุ่มสตรีผู้ต้องขัง, กลุ่มมุสลิมชายแดนใต้และกลุ่มคนไร้บ้าน ประชากรกลุ่มนี้ขาดโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการถูกมองข้าม ไม่มีตัวตน ขาดการยอมรับจากสังคม การสื่อสารผ่านแคมเปญนับเราด้วยคนจะเป็นการเปิดพื้นที่ให้เห็นการคงอยู่ การมีตัวตน และสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อประชากรกลุ่มเฉพาะ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเป็นทิศทางและเป้าหมายหลักของแผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ ที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพ บนฐานสังคมสวัสดิการ สังคมสัมมาชีพ และสังคมไร้การกีดกัน เพื่อลดความแตกต่างในการเข้าถึงสิทธิและโอกาสที่จะเข้าถึงทรัพยากร และการสนับสนุนทางสังคมและสุขภาพขั้นพื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพเพื่อดำรงชีพอย่างมีสุขภาวะ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/ULiFSf

Shares:
QR Code :
QR Code