เปิดคลินิกหมอครอบครัวนำร่อง 4 เขต

ที่มา : แนวหน้า


เปิดคลินิกหมอครอบครัวนำร่อง 4 เขต thaihealth


แฟ้มภาพ


กรุงเทพมหานครนำร่องการให้บริการคลินิกหมอครอบครัวใน 4 เขต


พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว (PCC) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครกับคลินิกเอกชนในพื้นที่เขตต่างๆ ในการดูแลสุขภาพประชาชนในรูปแบบคลินิกหมอครอบครัว (PCC : Primary Care Cluster) โดยมีนางชุมศรี พจนปรีชา ประธานอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ฯ ผู้แทนคลินิกเอกชนในพื้นที่เขตลาดพร้าว เข้าร่วม ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย


คลินิกหมอครอบครัว (PCC : Primary Care Cluster) คือ การจัดรูปแบบบริการสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิเป็นกลุ่มบริการ โดยจัดทีมสหวิชาชีพประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลนักกายภาพบำบัด นักวิชาการสาธารณสุข และอื่นๆ เป็นทีมหมอครอบครัวร่วมกันดูแลประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 30,000 คน เครือข่าย PCC ประกอบด้วย หน่วยบริการประจำ Family care team ในพื้นที่ หน่วยบริการร่วม PP คลินิกเวชกรรม/คลินิกทันตกรรมที่ผ่านเกณฑ์หน่วยร่วมให้บริการ ร้านยาคุณภาพ โรงพยาบาลรับส่งต่อ หน่วยบริการประจำโรงพยาบาลแม่ข่าย Primary care trust และหน่วยร่วมบริการประเภทอื่นๆ เช่น แผนไทย กายภาพบำบัด


ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้นำร่องการให้บริการคลินิกหมอครอบครัวใน 4 เขต ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร เขตจอมทอง ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม เขตบางกอกน้อย ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร เขตดอนเมือง และศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4 เขตลาดพร้าว

Shares:
QR Code :
QR Code