เน้นชุมชนมีส่วนร่วมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

ที่มา: กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ


เน้นชุมชนมีส่วนร่วมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด thaihealth


แฟ้มภาพ


 กระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ปี 62 เน้นชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด  ให้โอกาสผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาอย่างมีมาตรฐานและเหมาะสม สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ


          นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมชี้แจงนโยบายการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 แก่ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ประธานและเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขายาเสพติด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ สังกัดกรมการแพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวช/ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิต สังกัดกรมสุขภาพจิต และหน่วยงานภาคีเครือข่าย จำนวนกว่า 200 คน เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมในทิศทางเดียวกัน


          นายแพทย์สุขุม กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขร่วมมือกับภาคีเครือข่ายดำเนินการบำบัดรักษายาเสพติดภายใต้นโยบาย “ผู้เสพคือผู้ป่วย” ให้โอกาสผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา แทนการนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ในปีงบประมาณ 2562 เน้นให้ผู้เสพ ผู้ติดได้รับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างมีมาตรฐาน ซึ่งวิธีที่คุ้มค่าที่สุดและเป็นกระแสโลก คือการให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหายาเสพติด (Community Based Treatment and Care : CBTx) ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการบําบัดรักษาโดยมีส่วนร่วมของชุมชนมีอัตราการเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลหรือห้องฉุกเฉิน หรือประวัติทางอาชญากรรมลดลง และยังมีระบบทางเลือกที่เหมาะสม อาทิ การลดอันตรายจากยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขผู้ที่มีอาการทางจิตจากการใช้สารเสพติดเพิ่มการเข้าถึงบริการระบบสาธารณสุขให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และการเตรียมการรองรับประมวลกฎหมายยาเสพติด เพื่อเป้าหมายคือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา ลดอันตรายจากยาเสพติด สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ


          ผลการดำเนินงานในปี 2561 พบว่า สามารถนำผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา จำนวน 208,050 ราย จากเป้าหมาย 204,550 ราย โดยผู้เข้ารับการรักษาสามารถหยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจำหน่ายการบำบัดรักษาทุกระบบ (3 Month Remission Rate) ได้ร้อยละ 95.65 จากเป้าหมาย ร้อยละ 90


 

Shares:
QR Code :
QR Code