เทศบาลนครเชียงราย สร้างเครือข่ายเมืองอาหารปลอดภัยสำหรับทุกคน

                    ที่มา : เว็บไซต์สยามรัฐ

เเฟ้มภาพ

                    เทศบาลนครเชียงราย จัดงานตลาดนัดสุขภาพ “สานพลัง ร่วมสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยนครเชียงราย”

                    นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดโครงการ “เวทีสานพลัง สร้างเครือข่าย อาหารปลอดภัยนครเชียงราย” ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัย นครเชียงราย โดยหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน เครือข่ายอาหารปลอดภัยเทศบาลนครเชียงราย และชาวชุมชนเทศบาลนครเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรม

                    นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมนี้ เทศบาลนครเชียงราย ได้ร่วมมือจากภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเชื่อมร้อยเกษตรกรเป็นเครือข่ายร่วมสร้างอาหารปลอดภัยสู่การเพิ่มจำนวนครัวเรือนและการขยายอาชีพในการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรที่ปลอดภัยในตลาดเทศบาลนครเชียงราย และในพื้นที่ตำบลของตนเองในจังหวัดเชียงราย และสานพลังเครือข่ายผู้สูงอายุสู่การเรียนรู้ ร่วมขับเคลื่อนขบวนการสร้างสุขภาพผ่านการผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัย รวมถึงกระตุ้นแกนนำผู้สูงอายุได้ฟื้นฟูกลไกระบบการดูแลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครเชียงรายหลังการระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทั้งกระตุ้นให้ทุกครัวเรือนและทุกองค์กรมีการขับเคลื่อนให้เกิดการใช้พื้นที่สาธารณะในการผลิตอาหารปลอดภัย และเป็นพื้นที่การเรียนรู้สำหรับคนทุกกลุ่มวัย

                    ซึ่งในยุคที่สังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เทศบาลนครเชียงราย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการสร้างพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารในเขตชุมชนเมือง แหล่งอาหารปลอดภัยโดยได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรปลอดภัยนครเชียงรายให้เป็นพื้นที่สาธารณะในการสร้างอาหารปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร

                    นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณทางเทศบาลนครเชียงราย ที่ได้ขับเคลื่อนเมืองอาหารปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นพื้นที่การเรียนรู้สำหรับคนในชุมชนสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยสร้างผู้สูงวัย สุขภาพดีอันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตในระดับครัวเรือนและลดค่าใช้จ่ายในการเจ็บป่วยที่เกิดจากการบริโภคอาหารที่มีสารเคมีตกค้าง และเกิดความผาสุกทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในอนาคต

                    ขณะที่บรรยากาศในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าปลอดสารทางทางการเกษตรราคาถูก ตลอดจนเวทีเสวนา “สานพลัง สร้างเครือข่าย อาหารปลอดภัยนครเชียงราย” การแข่งขันส้มตำ ลำแต้ๆ เชฟตัวเล็ก เด็กบ้านเฮา การแสดงของนักเรียนในเทศบาล สนุกสนานกับการตะลุยฐานเรียนรู้ เกมส์บริหารสมอง ป้องกันอัลไซเมอร์ ผู้สูงวัยรู้เท่าทันพลัดตกหกล้ม ฉลาดเลือก ฉลาดใช้ ใส่ใจสุขภาพ ตลอดจนตรวจสุขภาพฟรี ตลอดทั้งวัน

Shares:
QR Code :
QR Code