เทคนิค “3 ส.”ปฐมพยาบาลใจ

ที่มา : เว็บไซต์คมชัดลึก 


เทคนิค “3 ส.”ปฐมพยาบาลใจ  thaihealth


แฟ้มภาพ


เทคนิค “3 ส.”ปฐมพยาบาลใจ ทุกคนช่วยคนอื่นได้ ยึดหลักสอดส่องมองหา-ใส่ใจรับฟัง-ส่งต่อเชื่อมโยง


ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(รมว.สธ.) แถลงข่าวเนื่องในสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2559 “การปฐมพยาบาลทางใจ…คุณก็ช่วยคนอื่นได้” ว่า รัฐบาลได้กำหนดให้ทุกวันที่ 1-7 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ในปีนี้กระทรวงสาธารณสุข(สธ.)ได้รณรงค์ ภายใต้แนวคิด“การปฐมพยาบาลทางใจ…คุณก็ช่วยคนอื่นได้” เพื่อให้ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญของการดูแล ให้ความช่วยเหลือด้านจิตใจแก่ตนเองและคนรอบข้างในทันที หลังประสบเหตุวิกฤตและความสูญเสียในชีวิต โดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้คำปรึกษา และไม่ต้องผ่านการอบรม


รมว.สธ. กล่าวอีกว่า ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในห้วงเวลาไว้อาลัยจากการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจอย่างใหญ่หลวง การปฐมพยาบาลทางใจพี่น้องประชาชนชาวไทย จึงมีความสำคัญด้วยการใช้หลัก3ส. หรือ3Lได้แก่ 1.สอดส่องมองหา(Look)โดยค้นหาผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน เช่น ผู้ที่แสดงอาการเศร้าโศกเสียใจรุนแรง กินไม่ได้นอนไม่หลับ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง 2.ใส่ใจรับฟัง (Listen) อย่างตั้งใจ รวมทั้งใช้ภาษากาย เช่น จับมือโอบกอด เพื่อช่วยให้ผู้สูญเสียบอกเล่าอารมณ์ความรู้สึก คลายความทุกข์ในใจ และ 3.ส่งต่อเชื่อมโยง (Link) โดยให้ความช่วยเหลือ ตามความจำเป็นพื้นฐาน เช่น น้ำ อาหาร และยา หากไม่ดีขึ้น เช่น ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ โศกเศร้ารุนแรง มีความคิดฆ่าตัวตาย ให้พยายามติดต่อครอบครัวหรือชุมชนให้ช่วยป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพจิตในอนาคตก่อนที่จะส่งต่อเข้าสู่กระบวนการรักษาที่เหมาะสมต่อไป


“ครอบครัว ชุมชน สังคมและบุคคลใกล้ชิดจึงมีความสำคัญยิ่งที่จะช่วยให้ผู้ประสบภาวะวิกฤตและความสูญเสียได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างถูกต้องเหมาะสมทันท่วงทีสามารถก้าวผ่านวิกฤตและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป” ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกลกล่าว


น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า เทคนิคการสอดส่องมองหา สังเกตระดับเสียง ลักษณะการร้องไห้ สอบถามด้วยคำถามปลายเปิดเพื่อประเมินอารมณ์ เช่น อารมณ์ช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ ตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไร พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะ และคุณจัดการกับความเศร้าอย่างไรบ้างคะ และ ให้ผู้รับบริการได้ระบายความทุกข์ในใจ เทคนิคการใส่ใจรับฟัง โดยรับฟังอย่างตั้งใจ ขณะฟังต้องพยายามวิเคราะห์ความหมายไปด้วย ไม่โต้แย้ง ไม่แย่งพูด ฟังไปก่อนจนกว่าอีกฝ่ายจะหยุด หรือขอความเห็น ไม่ควรเงียบเป็นเวลานาน ควรตอบรับบ้าง ถามบ้างเพื่อให้ผู้รับบริการรู้สึกได้รับความใส่ใจ สะท้อนความรู้สึก และทวนความ และแนะนำการดูแลสุขภาพจิตตามคำแนะนำของกรมสุขภาพจิต และเทคนิคการส่งต่อ เชื่อมโยง โดยกรณีส่งต่อ คือ คนรู้สึกเศร้าเสียใจ ร้องไห้ตลอดเวลา เครียดมาก นอนไม่หลับ ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ และมีความคิดฆ่าตัวตาย ทั้งนี้สามารถขอรับบริการปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


อนึ่งการจัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ปีนี้ รณรงค์พร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่1-7พฤศจิกายนนี้ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1.นิทรรศการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9เช่น พระราชกรณียกิจ งานในพระราชดำริ พระราชดำรัสหรือพระบรมราโชวาทของพระองค์ท่านด้านสุขภาพ ที่น้อมนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้ เป็นต้น และ 2.การจัดหน่วยปฐมพยาบาลทางใจและให้บริการเชิงรุก เข้าหาประชาชน เสริมพลังใจและดูแลช่วยเหลือส่งต่อกลุ่มเสี่ยงให้เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาได้อย่างทันท่วงที โดย ยึดหลัก 3 ส. ช่วยเหลือดูแลใจกันและกัน ทุกคนทำได้และช่วยผู้อื่นได้ ทั้ง 2 กิจกรรมนี้ จะจัดขึ้นในส่วนกลางและต่างจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศ โดยจะมีการให้ความรู้แก่ อสม.  ในการใช้ 3ส. สอดส่องประชาชนในชุมชนของตนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฐมพยาบาลทางใจ


 

Shares:
QR Code :
QR Code