เตือนสถานประกอบการ จัดเก็บสารเคมีไวไฟ ป้องกันอัคคีภัย

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เตือนสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยสารเคมี จัดเก็บสารเคมีไวไฟให้เป็นระเบียบ และตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น

พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตามนโยบายกรุงเทพมหานครที่เป็นห่วงสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนในเรื่องอัคคีภัย สำนักอนามัย ได้สำรวจสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นที่ พบว่ามีสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยสารเคมี จำนวน 4,750 แห่ง ซึ่งสถานประกอบการดังกล่าว มีการใช้วัตถุดิบสารเคมี ที่มีความไวไฟสูง เช่น สารตัวทำละลาย สี ทินเนอร์ ก๊าซ น้ำมัน หากขาดความระมัดระวังหรือประมาทในการใช้งาน เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้

โดยเฉพาะช่วงอากาศร้อน ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จึงขอความร่วมมือสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย เช่น โรงงานผลิตพลาสติกและโฟม โรงงานทำเครื่องเรือน โรงงานแปรรูปไม้ โรงงานผลิตเส้นใย โรงงานผลิตแป้งจากพืช โรงงานผลิตสี ทินเนอร์

ควรมีมาตรการป้องกัน และเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัย ด้วยการจัดเก็บวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ภายในบริเวณโรงงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ ส่วนการเก็บวัตถุไวไฟ เช่น กาว ทินเนอร์ ไว้เป็นสัดส่วนและห้องเก็บจะต้องมีการระบายอากาศที่เพียงพอ ไม่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟเช่น สตาร์ทเตอร์ บัลลาสต์ เต้าเสียบ สวิทช์ และ

นอกจากนี้ ควรหมั่นตรวจสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงงานอย่างสม่ำเสมอให้มีสภาพใช้งานที่ปลอดภัย หากชำรุดควรเปลี่ยนใหม่ จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีสภาพพร้อมใช้งานและตั้งอยู่ในจุดที่หยิบใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว พร้อมติดตั้งสัญญาณระบบเตือนภัย และจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของสถานประกอบการอย่างสม่ำเสมอ

 

 

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

 

Shares:
QR Code :
QR Code