เตือนวัยรุ่นวุ่นรัก ท้องไม่พร้อม

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


เตือนวัยรุ่นวุ่นรัก ท้องไม่พร้อม thaihealth


'ฉลาดเรียนรู้ ยับยั้งชั่งใจ ทำในสิ่งที่ถูกต้อง'ประกาศิต รมต.สาธารณสุข เตือนวัยรุ่นวุ่นรักท้องไม่พร้อม


รัฐมนตรีสาธารณสุข ในฐานะรองประธานกรรมการ สสส. เตือนวัยรุ่น "ฉลาดเรียนรู้ ยับยั้งชั่งใจ ทำในสิ่งที่ถูกต้อง" เปิดประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศครั้งที่ 2 เซ็กส์เปิดในวัยรุ่น:เปิดพื้นที่เพิ่มความฉลาดรู้เรื่องเพศ ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ระดมพลังสมองผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน มีแกนนำ 5 หน่วยงานรัฐ สร้างโอกาสทองคุยกับลูกเรื่องเพศ ปิดโอกาสพลาด เพื่อสุขภาวะทางเพศที่ดีของลูกหลานในวันนี้และในอนาคต คุณรู้หรือไม่แต่ละปีแม่ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีจำนวน 60,000 คน ไม่พร้อมเป็นแม่จำนวน 3,200 คน กด 1300 บ้านพักฉุกเฉิน-บ้านพักเด็กและครอบครัวขอความช่วยเหลือ


เตือนวัยรุ่นวุ่นรัก ท้องไม่พร้อม thaihealth


"ฉลาดเรียนรู้ ยับยั้งชั่งใจ ทำในสิ่งที่ถูกต้อง" เป็นข้อความที่ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เขียนให้แนวทางเยาวชนที่บอร์ดขนาดใหญ่ด้วยลายมือในฐานะ ประธานเปิดการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศครั้งที่ 2 หัวข้อเซ็กส์เปิดในวัยรุ่น:เปิดพื้นที่เพิ่มความฉลาดรู้เรื่องเพศ เพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนและความรู้จากเครือข่ายการทำงานสู่การพัฒนานโยบายและมาตรการในการดำเนินงานลดปัจจัยเสี่ยงและส่งเสริมสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น ทั้งนี้มี 5 หน่วยงานหลักตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ท่ามกลางบุคลากรสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล อาทิ นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผอ.สำนัก 2 สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ สสส.


กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ องค์การกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ หรือ UNFPA Unicef  และ เครือข่ายเยาวชน จัดขึ้นที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต อรรณพ กิตติคุณ ทำหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการภาษาไทย และ พัณณ์ชิตา เมฆทิพย์พาชัย เป็นพิธีกรภาคภาษาอังกฤษ มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,000 คน จากเยาวชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มีวิทยากรกว่า 100 คนร่วมถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ สร้างโอกาสทองคุยกับลูกเรื่องเพศ ปิดโอกาสพลาด เพื่อสุขภาวะทางเพศที่ดีของลูกหลานในวันนี้และในอนาคต


คุณรู้หรือไม่ว่า แม่ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 60,000 คน ไม่พร้อมเป็นแม่จำนวน 3,200 คน เงินที่จะต้องเตรียมใช้สำหรับเด็กแรกเกิด 150,000 บาท ขณะนี้เรามีบ้านพักฉุกเฉิน-บ้านพักเด็กและครอบครัว 1300 ครอบครัวให้คำปรึกษา เงินอุดหนุนช่วยเหลือเด็กแรกเกิด สงเคราะห์เด็กและครอบครัว ส่วนชุมชนมีครอบครัวอุปถัมภ์ ครอบครัวบุญธรรม ดูแลในระบบสถาบัน สถานสงเคราะห์การช่วยเหลืออย่างจริงจังต่อเนื่องและยั่งยืน


ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พลิกป้ายสัญลักษณ์ข้อความบนพื้นสีส้ม เปิดพื้นที่ความฉลาดรู้ทางเพศ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผจก.สสส. เปิดป้ายข้อความสีส้มและสีเขียว ข้อความ ลดแม่วัยรุ่น 50% ภายในปี 2569 พร้อมกับกล่าวว่า ขอสนับสนุนสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นในวันนี้ ทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งในฐานะประธานเปิดงาน ขอพูดถึงสาวไทยแก้มแดงมักจะมีภาวะของโลหิตจาง กระทรวงสาธารณสุข สปสช. สสส.พร้อมเติมธาตุเหล็กฟรีให้กับผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ วิตามินโฟเลต  เพื่อให้เด็กผิดปกติน้อยที่สุด เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลต้องการให้เด็กไทยเกิดมาด้วยความตั้งใจ ความพร้อมของทั้งครอบครัว ไม่ใช่การจับพลัดจับผลู พ่อแม่และสังคมมีความพร้อมที่จะเลี้ยงดูสมาชิกใหม่ในครอบครัวเป็นอย่างดี เป็นคนไทยที่มีความพร้อมทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติและสังคม เพื่อประเทศไทยจะได้ยั่งยืนและมั่นคง


ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นส่งผลเสียให้ประเทศชาติ เศรษฐกิจ สังคม รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายให้ประสานการทำงานในทุกภาคส่วนราชการ แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น แก้ไขกฎหมายให้รัดกุมที่เป็นปัญหาต่อสังคม ใช้กฎหมายฉบับใหม่ขับเคลื่อนให้เกิดผลสำเร็จทุกภาคส่วน ในฐานะของผู้ที่อยู่ต้นน้ำลำธาร


สถานการณ์เด็กและเยาวชนในปัจจุบันจะพบปัญหาการเกิดน้อยด้อยคุณภาพ เนื่องจากสัดส่วนการทดแทนประชากรที่ลดลง ขณะที่ปัญหาแม่วัยรุ่นมีจำนวนมากขึ้น ข้อมูลจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ในปี 2558 มีจำนวนหญิงคลอดบุตรวัย 10-19 ปี จำนวน 104,289 คน หรือเฉลี่ยวันละ 286 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของการคลอดทั้งหมด หรือเท่ากับวัยรุ่นหญิงไทยทุก 1,000 คน จะมีวัยรุ่นหญิงที่คลอดลูก 43 คน พบปัญหาและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นที่มีแนวโน้มสูงขึ้น รวมถึงภาวะแทรกซ้อนจากการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย การทอดทิ้งทารก และคุณภาพของประชากรที่เกิดจากการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น


ดังนั้น การทำงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องในวัยรุ่นไม่สามารถทำสำเร็จได้โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง จำเป็นต้องอาศัยการระดมสรรพกำลังและการทำงานในหลายด้านร่วมกัน ทั้งภาคการศึกษา สาธารณสุข สวัสดิการครอบครัว ท้องถิ่น สถานประกอบการ ภาคประชาสังคม รัฐบาลสนับสนุนให้มี พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 เพื่อให้กำกับการทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ เปิดมิติใหม่การทำงานที่มุ่งป้องกันที่ต้นเหตุของปัญหา เน้นคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของวัยรุ่นในการตัดสินใจและการเข้าถึงข้อมูลความรู้ บริการ และสวัสดิการต่างๆ เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับวัยรุ่น ให้วัยรุ่นดำเนินชีวิตด้านเพศอย่างมีสุขภาวะ พัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ เป้าหมายสำคัญร่วมกันคือ ในอีก 10 ปีข้างหน้าจะลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้ได้ 50%


เตือนวัยรุ่นวุ่นรัก ท้องไม่พร้อม thaihealth


ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นถือเป็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพที่ สสส.ให้ความสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ นักวิชาการและภาคประชาสังคมขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ และลงลึกในทางปฏิบัติระดับพื้นที่จำนวน 20 จังหวัดนำร่อง ได้บทเรียนชุดความรู้ที่นำมาใช้สนับสนุนการพัฒนาร่างยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 นับเป็นประตูสำคัญสู่การทำงานร่วมกันในระดับนโยบาย เป็นการเชื่อมโยงจากนโยบายสู่กลไกการปฏิบัติเชิงพื้นที่ทั้งระบบที่เชื่อมโยงระหว่างโรงเรียน สถานบริการสุขภาพ ระบบสวัสดิการครอบครัว ท้องถิ่น องค์กรการจ้างงาน เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีโอกาสบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ


"แผนยุทธศาสตร์ชาติเราต้องการลดแม่วัยรุ่นลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2569 สสส.และเครือข่ายให้ความรู้กับวัยรุ่นมีความพร้อมมากขึ้น หากจะมีเซ็กซ์ต้องทำอย่างปลอดภัย แต่ถ้าหากเกิดพลั้งพลาดก็ต้องได้รับการดูแลโดยมีที่ยืนในสังคม การสร้างความเข้าใจเรื่องเพศจะต้องมีการเปิดพื้นที่ให้มากขึ้น หัวใจสำคัญจะต้องเปลี่ยนแปลงความคิดผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกวันนี้วัยรุ่นอายุเพียง 10-11 ขวบมีประจำเดือนมีสิทธิ์ท้องได้โดยยังไม่ได้มีโอกาสใช้นางสาว ละครโทรทัศน์ส่งผลกระทบต่อวัยรุ่นที่อยากเลียนแบบ ทำอย่างไรที่จะแทรกการสอนให้วัยรุ่นมีความยับยั้งชั่งใจก่อนที่จะถึงวัยอันควร สื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ความรู้" ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผอ.สำนัก 2 สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ สสส. กล่าวการจัดสวัสดิการสังคมที่ตอบโจทย์ชีวิตพ่อแม่วัยรุ่น ตามนโยบายรัฐบาลด้วยการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม กระตุ้นเศรษฐกิจ ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้ยุทธศาสตร์ e-payment ให้เข้าถึงบริการของรัฐด้วยยุทธศาสตร์ 20 ปี ประเทศไทย 4.0 ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง


นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า ภาวะการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นเรื่องรุนแรงในหลากหลายประเทศที่กำลังพัฒนา ทุกรัฐบาลกำหนดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐ เมื่อ 2 ปีก่อน สสส. กระทรวงพัฒนาสังคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ เครือข่ายหลายองค์กรจัดประชุมสถานการณ์ทางเพศที่เมืองทองธานี ผู้เข้าร่วมประชุม 2,500 คน ทุกหน่วยงานสร้างกระแสทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ให้มีการทำงานอย่างมีบูรณาการระหว่างหน่วยงาน


เตือนวัยรุ่นวุ่นรัก ท้องไม่พร้อม thaihealth


บอร์ดนิทรรศการนำเสนอข้อมูลจากการสำรวจของ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ สสส. สำรวจเมื่อปี พ.ศ.2553 จากเด็กวัย 9-18 ปีในพื้นที่กทม.เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี สงขลาจำนวน 2,060 ราย วัยรุ่นเขาคิดกันแบบนี้ กอดจูบ มีเพศสัมพันธ์ภายนอกโดยไม่สอด ไม่ทำให้ตั้งท้อง, ประจำเดือนคือสัญลักษณ์ของความเป็นสาว, ประจำเดือนถือเป็นอาการเจ็บป่วยอย่างหนึ่ง, วัยรุ่นเกินครึ่งหนึ่งไม่ทราบวิธีการคุมกำเนิดและวิธีป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, วัยรุ่น 65% หรือคิดเป็น 2 ใน 3 ไม่ทราบวิธีการคุมกำเนิดและวิธีป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีเพียง 35% เท่านั้นที่ทราบวิธีการคุมกำเนิดและวิธีป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง


ในความคิดของวัยรุ่นต้องการปรึกษาใครบ้าง อันดับ 1 พ่อแม่/ผู้ปกครอง 58% อันดับ 2 เพื่อนสนิท 40% อันดับ 3 แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ 25% อันดับ 4 ครูอาจารย์ 19% อันดับ 5 แฟน/คนรู้จัก 15% อันดับ 6 พี่น้อง 13% อันดับ 7 ไม่กล้าปรึกษาใคร 5% อันดับ 8 คนรู้จักทางอินเทอร์เน็ต 3% อันดับ 9 ตั้งกระทู้ถามทางเน็ต 3% อันดับ 10 เขียนจดหมายปรึกษาเรื่องเพศทางหน้าหนังสือพิมพ์และนิตยสาร 2%


แต่ในความเป็นจริงวัยรุ่นปรึกษาเพื่อนเป็นอันดับ 1 เพื่อนสนิท 51% อันดับ 2 ไม่กล้าปรึกษาใคร 33% อันดับ 3 พ่อแม่, ผู้ปกครอง 14% อันดับ 4 แฟน คู่รัก 13% อันดับ 5 พี่น้อง 10% อันดับ 6 ครูอาจารย์ 7% ตั้งกระทู้ถามเรื่องเพศทางอินเทอร์เน็ต 4% อันดับ 8 แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ 2%.

Shares:
QR Code :
QR Code