เตือนผู้ขายคุมอาหาร ให้ถูกสุขลักษณะ

ที่มา : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. 


เตือนผู้ขายคุมอาหาร ให้ถูกสุขลักษณะ thaihealth

แฟ้มภาพ


สธ.เตือนผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ดำเนินการให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข  เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค


นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า อาหารมีความสำคัญต่อสุขภาพของประชาชน กระทรวงสาธารณสุขจึงได้กำหนดเป็นนโยบายและภารกิจระดับชาติ ที่จะให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ไร้สารพิษ ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใส่ใจเรื่องสุขาภิบาลอาหาร เพราะโรคที่พบได้บ่อย คือ อุจจาระร่วง และอาหารเป็นพิษ ซึ่งแต่ละปีพบผู้ป่วยจำนวนมาก


ล่าสุดปี 2559 ตั้งแต่ 1 มกราคม – 20 มิถุนายน พบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงกว่า 500,000 คน ในการควบคุมให้อาหารที่จำหน่ายมีความปลอดภัย มีพระราชบัญญัติที่ให้อำนาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่น ในการควบคุมดูแลด้านสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการดังกล่าว  ที่สำคัญคือ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ที่มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจำหน่าย ทำ ประกอบ ปรุง เก็บรักษา หรือสะสมอาหาร


รวมทั้ง การรักษาความสะอาดของภาชนะน้ำใช้ และของใช้ต่างๆ เช่น การจำหน่าย ทำ ประกอบ ปรุง เก็บสะสมอาหาร และการล้างภาชนะอุปกรณ์ ต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องปรุงรส ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ต้องมีเลขทะเบียนตำรับอาหาร อาหารสดประเภทเนื้อ ต้องเก็บในภาชนะที่ปิดสนิท ที่อุณหภูมิที่ต่ำกว่า 7.2 องศาเซลเซียส ส่วนอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้วต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด ภาชนะประเภทใช้แล้วทิ้ง ห้ามนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น หากไม่ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนข้อกำหนดมีโทษขั้นต่ำปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือขั้นสูงจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code