เตรียมใจรับ “ปีใหม่ 53”

สร้าง ความสุขได้ยั่งยืน

 

เตรียมใจรับ “ปีใหม่ 53”

ของขวัญปีใหม่ที่สามารถทำให้ทุกคนมีความสุขได้อย่างยั่งยืน และสามารถมอบให้แก่กันและกันได้ไม่ยาก คือการช่วยกันสร้างครอบครัวให้แข็งแรงด้วยวิธีง่าย ๆ โดยการเริ่มต้นให้สมาชิกทุกคนเห็นประโยชน์และความสำคัญของการมีบรรยากาศครอบครัวที่ดี

 

ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ที่ใครหลายคนใช้โอกาสนี้หาความสุขเพลิดเพลินกับการเฉลิมฉลองอย่างเต็มที่ แต่ในขณะเดียวกันก็มีอีกหลายคนที่ยังคงนั่งอมทุกข์คิดไม่ตกกับการเตรียมใจรับสิ่งใหม่ในปี 2553 ที่กำลังจะมาถึงในเวลาอันใกล้นี้

   

ท่ามกลางปัญหาเศรษฐ กิจ สังคม การเมือง และปัญหาการแข่งขันในการทำมาหากินเพื่อความอยู่รอดและการแข่งขันด้านการเรียนการศึกษาเพื่อโอกาสที่ดีในชีวิต ทำให้เกิดความกดดันในชีวิตแต่ละคน ยากที่จะหาความสุขได้ ถึงแม้ช่วงนี้จะเป็นช่วงเทศกาลแห่งความสุขก็ตาม หลังจากปีเก่าผ่านพ้นไป ปีใหม่ก้าวเข้ามาแทนที่ ทำให้เราต้องเตรียมตัวเตรียมใจ เริ่มต้นชีวิตในปีใหม่ แต่จะ  ยึดหลักหรือแนวทางเช่นไรจึงจะทำให้ปี 2553 นี้ ได้พบกับความสุขที่ยั่งยืน

   

นพ.ไกรสิทธิ์ นฤขัตพิชัย จิตแพทย์โรงพยาบาลมนารมย์  อธิบายว่า ปัจจุบันคนในสังคมมีความสุขน้อย  ลงกว่าในอดีต สาเหตุใหญ่มีหลายประการด้วยกัน ซึ่งปัจจัยที่สำคัญหนึ่งในนั้นก็คือ สถาบันครอบครัวอ่อนแอลง ความสัมพันธ์ในครอบครัว ไม่ใกล้ชิด ไม่อบอุ่น ทำให้ความเข้มแข็งทางด้านจิตใจ ความมั่นคงทางอารมณ์ของผู้คนลดลง การที่ครอบครัวเข้มแข็งจะสามารถช่วยให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤติหรือปัญหาในชีวิตได้ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว หน้าที่การงาน หรือความผิดหวังต่าง ๆ ในชีวิต จะช่วยให้ผ่านพ้นปัญหาได้ถ้าสมาชิกทุกคนในครอบครัว  เข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ความจำเป็นและพร้อมที่จะ  ให้ความร่วมมือร่วมใจกันประหยัดอดออมและช่วยกันมองหาโอกาสสร้างเสริมรายได้ให้แก่ครอบครัว 

   

บางครั้งการร่วมกันต่อสู้กับภาวะวิกฤติ การเผชิญความลำบากร่วมกันกลับเป็นการช่วยให้สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันกันมากขึ้นรวมทั้งหาความสุขในชีวิตได้ง่ายขึ้นด้วยการใช้ชีวิตเรียบง่าย นอกจากนี้ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวสามารถเป็นเกราะป้องกันปัญหาครอบครัวและสังคม  ได้หลายประการ เช่น ปัญหาหย่าร้างของพ่อแม่และคู่สมรส ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง เด็กก้าวร้าว ใช้ยาเสพติด ปัญหาพฤติกรรมทางเพศ ปัญหา  ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาผู้สูงอายุรู้สึกไร้ค่า ซึมเศร้าวิตกกังวล เป็นต้น

   

ดังนั้นของขวัญปีใหม่ที่สามารถจะทำให้ทุกคนมีความสุขได้อย่างยั่งยืน และสามารถมอบให้แก่กันและกันได้ไม่ยาก นั่นคือ การช่วยกันสร้างครอบครัวให้แข็งแรงด้วยวิธีง่าย ๆ โดยการเริ่ม ต้นให้สมาชิกทุกคนเห็น ประโยชน์และความสำคัญของการมีบรรยากาศครอบครัวที่ดีและมีการตกลงตั้งใจที่จะสร้างบรรยากาศครอบครัวที่ดีร่วมกันให้สำเร็จเพื่อความสุขของทุกคน

   

อย่างไรก็ตามสาเหตุที่ครอบครัวอ่อนแอ เพราะขาดทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้อง ส่วนใหญ่มุ่งเรื่องวัตถุ และตามกระแสบริโภคนิยม การแข่งขัน ทั้งในเรื่องของการงานและการเรียนมากเกินควรจนคนในครอบครัวไม่มีเวลาให้กัน ดังนั้นถ้าแต่ละครอบครัวใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายรู้จักประหยัดไม่ก่อหนี้หรือใช้จ่ายเกินกำลัง การที่ต้องตะเกียกตะกายวิ่งตามกระแสก็จะลดลง ทำให้แต่ละคนมีเวลาให้กันมากขึ้น คู่สมรสมีเวลาเอาใจใส่กันมากขึ้น พ่อแม่มีเวลาใกล้ชิดลูกมากขึ้น ลูกหลานมีเวลาให้กับปู่ย่าตายายมากขึ้น

   

เมื่อสมาชิกในครอบครัวมีเวลาให้กันมากขึ้นแล้วสิ่งที่จะต้องปรับปรุงพัฒนาให้ดีก็คือ การสื่อสารพูดคุยกันในครอบครัว เพราะหลายครั้งถึงแม้มีความตั้งใจที่ดีต่อกันแต่ไม่สามารถสื่อสารให้เข้าใจกันได้ก็สามารถก่อให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ได้ ดังนั้นการพูดคุยสื่อสารภายในครอบครัวถือว่าเป็นทักษะสำคัญอย่างหนึ่งที่ควรพัฒนาปรับปรุง การสื่อสารที่ดี การให้เกียรติกัน การเอาใจใส่ความรู้สึกของกันและกัน จะทำให้แต่ละคนรู้สึกมีคุณค่า เกิดความเข้าใจกัน การร่วมมือก็จะเกิดขึ้นได้ง่าย 

   

นอกจากนี้การมีเวลาให้กันและมีกิจกรรมร่วมกันยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และความใกล้ชิดกันของคนในครอบครัว ตัวอย่างง่าย ๆ เช่น การรับประทานอาหารเย็นพร้อมหน้าร่วมกันในครอบครัว ซึ่งปัจจุบันอาจจะเป็น สิ่งที่ทำได้ยากสำหรับหลาย  ครอบครัว แต่ก็สมควรได้รับการส่งเสริมให้เกิดขึ้นให้ได้ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ก็ยังดี เพราะเป็นเวลาที่คนในครอบครัวจะได้มีโอกาสรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและความเป็น ไปในชีวิตของแต่ละคน รับรู้ความรู้สึกของกันและกันหากมีปัญหาเกิดขึ้นจะรับรู้ ได้เร็วรวมทั้งสามารถให้คำแนะนำแก้ไขได้ง่ายแต่เนิ่น ๆ ก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ยากแก่การแก้ไข ถ้าหากสมาชิกคนใดต้องเผชิญปัญหาวิกฤติ ผิดหวัง ผิดพลาด ล้มเหลว สมาชิกคนอื่นในครอบครัวก็สามารถให้กำลังใจ ช่วยคิดหาทางแก้ไข คนที่มีปัญหาก็จะไม่รู้สึกโดดเดี่ยว หากทุกครอบครัวสามารถทำได้ตามที่แนะนำก็จะถือได้ว่าทุกครอบครัวกำลังให้ของขวัญปีใหม่ที่มีคุณค่าและนำพาทุกคนไปสู่ชีวิตที่มีความสุข

   

ในด้านการทำงาน ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าการ  อยู่ร่วมกันกับคนหมู่มากใน  สังคมที่ทำงานภายนอกจะต้อง  มีการกระทบกระทั่งหรือขัด  แย้งกันบ้าง ซึ่งความโกรธจะทำให้บรรยากาศแย่ลง จึงควรให้อภัยซึ่งกันและกันจะทำให้คนเราโกรธกันยากขึ้นและเป็นสังคมที่น่าอยู่ ชีวิตก็มีความสุข เพราะการให้อภัยจะทำให้อารมณ์ไม่ขุ่นมัวติดค้างในใจ ส่งผลให้หาความสุขได้ง่ายกว่าคนที่เจ้าคิดเจ้าแค้น

   

นอกจากให้อภัยผู้อื่นแล้วควรให้อภัยตัวเราเองด้วย ซึ่งบางครั้งเราอาจทำผิดพลาดไปบ้าง การให้โอกาสตัวเองได้ปรับปรุงแก้ไขนั้นถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะหากในปีนี้เรายังทำในสิ่งที่เราต้องการได้ไม่เต็มที่ปีหน้าเราก็ยังสามารถแก้ไขหรือพัฒนาชีวิตใหม่ ๆ ได้ เช่น การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือหารายได้เสริมเพิ่ม เพียงแค่ลองคิดทบทวนดูว่าเรามีจุดแข็งหรือจุดเด่นอะไรบ้าง เมื่อทราบแล้วอาจจะพัฒนาทักษะไปได้อย่างชัดเจนถือเป็นการสร้างโอกาสที่ดีในชีวิต 

   

สำหรับใครที่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ ถ้าเราคิดว่ายังไม่ดีพอก็ลองทบทวนดูว่าเราทำเต็มที่แล้วหรือยัง หากทำเต็มที่แล้วผลออกมาไม่ดี ลอง ค้นหาตัวเองดูว่าสิ่งที่เราถนัดคืออะไร และปรับเปลี่ยนไปยังตรงจุดนั้นแทน แต่ความจริงแล้วผลการเรียนหรือเกรดคะแนนไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต เพราะชีวิตในวัยเรียนยังมีแง่มุมอื่นอีกมากมาย ได้แก่ ทักษะชีวิตด้านสังคม เช่น การฝึกงาน การทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม ก็มีประโยชน์ให้เราได้เรียนรู้

   

นอกจากชีวิตวัยเรียนจะประสบปัญหาด้านการเรียนแล้วก็ยังมีเรื่องความรัก ซึ่งเป็นธรรมชาติของวัยรุ่นที่จะมีแฟน ถือเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิต ไม่ได้จริงจังถาวร ทุกคนต้องมีประสบการณ์สมหวังบ้างผิดหวังบ้าง แล้วแต่ใครจะประสบพบเจอสถานการณ์ใด ถ้าเราผิด  หวังก็ค่อย ๆ พิจารณาด้วยเหตุผลหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ เพราะจะทำให้เสียหาย ที่สำคัญการที่คนที่เรารักหรือแฟนไม่สนใจเรานั้นไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีค่า ใช้ไม่ได้ ไม่มีข้อดี ความจริงเป็นเพียงอารมณ์น้อยใจของตัวเอง เพราะคนเราเกิดมามีความต้องการที่แตกต่างกัน เมื่อในวันนี้คบกันไปแล้วตัวเราไม่ใช่แบบที่เขาต้องการ ก็ไม่เป็นไร แต่วันข้างหน้าอาจจะเจอคนที่เราคิดว่าใช่กว่าก็ได้

   

ส่วนผู้สูงอายุเป็นวัยที่คาดหวังต้องการให้ลูกหลานเอาใจใส่และกลับมาเยี่ยมเยียนในเทศกาลปีใหม่ หากลูกหลานติดธุระไม่สามารถเดินทางมาหาได้ก็ไม่ได้หมายความว่าลูกหลานไม่รัก ซึ่งผู้สูงวัยส่วนมากมักจะเกิดอาการน้อยใจและคิดว่าตนเองไร้ค่า แต่ความจริงแล้วไม่ใช่ ถ้าใครเจอเหตุการณ์เช่นนี้ให้รู้สึกมั่นใจพร้อมให้กำลังใจตัวเองว่าตัวเองมีคุณค่าและยังมีประโยชน์ต่อสังคมและผู้อื่นไม่ใช่เฉพาะกับลูกหลาน ยิ่งเราเป็นผู้สูงวัยมีประสบการณ์และความรู้ที่สั่งสมมานาน  เป็นประโยชน์และเป็นที่  ต้องการของผู้อื่นหลากหลายสาขา เริ่มจากการทบทวนดูว่าตนเองถนัดและมีประสบการณ์ด้านใดก็สามารถสมัครเข้าสมาคมหรือชมรมที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมนั้น ๆ  เชื่อว่ายังมีหน่วยงานอีกหลายแห่งที่ต้อง การรับ เพียงเท่านี้เราก็จะเห็นคุณค่าของ ตัวเองและมีความสุขอย่างยั่งยืนได้ 

   

เมื่อเราสามารถดูแลครอบครัวและตนเองได้ดีแล้วก็อย่าลืมดูแลเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปถึงเพื่อนบ้านและชุมชนด้วย เพราะเราไม่สามารถที่จะมีความสุขได้ในขณะที่รอบบ้านเต็มไปด้วยปัญหา ถ้าทำได้ก็จะถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถทำให้สังคมไทยที่น่าอยู่กลับคืนมาอีกครั้ง.

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

Update:04-01-53

อัพเดทเนื้อหาโดย: ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

Shares:
QR Code :
QR Code