เตรียมแผนป้องกัน ลดการติดเชื้อ ‘เอชไอวี’ ใน กทม.

พบการติดเชื้อ ‘เอชไอวี’ เพิ่มสูงขึ้น กทม. เตรียมพร้อมแผนป้องกันปัญหาการแพร่ระบาด


เตรียมแผนป้องกัน ลดการติดเชื้อ ‘เอชไอวี’ ใน กทม. thaihealth


นายโกวิท ยงวานิชกิจ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า กทม.เตรียมจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อยุติปัญหาเอดส์ของ กทม. ประจำปี 2560 โดยจะจัดทำแผนงาน /โครงการและจัดทำกรอบงบประมาณประจำปี 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์กรุงเทพมหานคร ในการมุ่งยุติปัญหาเอดส์ หรือลดให้เป็นศูนย์ คือลดการติดเชื้อ ลดการตาย ลดการตีตรา ทั้งนี้จากการติดตามสถานการณ์ปัญหาเอดส์ในพื้นที่กรุงเทพฯ อาจจะต้องกลับมาเผชิญปัญหาเอดส์อีกครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายพนักงานบริการ กลุ่มผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด กลุ่มเด็กและเยาวชน เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อมต่างๆ ยั่วยุให้เกิดปัญหาทางเพศและการใช้สารเสพติดได้ง่ายขึ้น จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และประชาชน ในการร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์อย่างจริงจัง เพื่อให้การดำเนินงานด้านต่างๆ ประสพผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมสามารถลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี ได้อย่างมีประสิทธิภาพมุ่งสู่การยุติปัญหาเอดส์ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้


ทั้งนี้จากการคาดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี (HIV) ในปี 2558 ในพื้นที่กรุงเทพฯ คาดว่ามีผู้ติดเชื้อที่ยังมีชีวิตอยู่ 61,109 คน เสียชีวิต 3,341 คน ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัส 24,871 คน และมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,771 คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย 1,066 คน คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมา ภรรยาติดเชื้อจากสามี 259 คน คิดเป็นร้อยละ 15 และกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด 162 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 ซึ่งผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นกลุ่มเยาวชนอายุน้อยกว่า 25 ปี 974 คน คิดเป็นร้อยละ 53.4


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code