เตรียมเปิดสอนชาวบ้านทำหน้ากากอนามัยแก้ปัญหาขาดแคลน

ที่มา : โพสทูเดย์


เตรียมเปิดสอนชาวบ้านทำหน้ากากอนามัยแก้ปัญหาขาดแคลน thaihealth


แฟ้มภาพ


จัดประชุมหน่วยงานบริการประชาชนทั่วประเทศ เช็คความพร้อมเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหน้ากากอนามัยในทุกท้องถิ่นแก้ปัญหาขาดแคลน


นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) เป็นประธานการประชุมระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ชี้แจงการดำเนินการขับเคลื่อน "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง" โดยมี นพ.สมพงษ์ ชัยโอภานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมการประชุม ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


ทั้งนี้ ในส่วนภูมิภาคมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกจังหวัด ประกอบด้วย ปลัดจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด พัฒนาการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัด ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับฟังการชี้แจงอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด


สำหรับ การประชุมดังกล่าวสืบเนื่องจากพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ได้มอบแนวทางการแก้ไขปัญหาหน้ากากอนามัยที่มีไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน และในบางพื้นที่ไม่สามารถจัดหาซื้อหน้ากากอนามัยได้ จึงได้ดำเนินการ "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง" เพื่อให้ประชาชนมีหน้ากากอนามัยใช้อย่างทั่วถึง


อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวจะมีบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน (กำนันและผู้ใหญ่บ้าน) ผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กลุ่มสตรี จิตอาสา และประชาชนที่สนใจ เป็นทีมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ และทักษะการจัดทำหน้ากากอนามัย มีการสอนให้ประชาชนสามารถทำหน้ากากอนามัยเองได้ แก้ไขปัญหาหน้ากากอนามัยขาดแคลน


ล่าสุด กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ขับเคลื่อนการดำเนินการตามโครงการ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ และให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 มี.ค.2563 โดยในระยะแรกให้ อปท.สร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ก.ในพื้นที่ ในระยะที่สองขยายผลให้วิทยากร หรือ ครู ก. ลงพื้นที่เพื่อสอนตัดเย็บการทำหน้ากากอนามัยผ้าให้แก่ประชาชน


ขณะที่ นายพิริยะ ฉันทดิลก รองอธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า ในส่วนกรมการปกครองได้ให้ปลัดจังหวัดจัดประชุมชี้แจงให้นายอำเภอ ขับเคลื่อนการดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย และติดตามผลอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งแจ้งให้ประชาชนตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตระหนก และให้เชิญชวนประชาชน ร่วมกับฝ่ายปกครองในแต่ละจังหวัด จัดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ในพื้นที่ที่เป็นชุมชน ตลาด ที่ว่าการอำเภอ หรือสถานที่ที่มีคนรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก


นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กล่าวว่า การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหน้ากากอนามัยแบบปูพรมทั่วประเทศ จะช่วยสร้างความรู้และทักษะในการจัดทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้เองในครัวเรือนให้เกิดขึ้นในทุกชุมชน และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ไปขยายผล เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถป้องกันโรคระบาดโดยเริ่มจากตนเอง หน้ากากอนามัยที่จัดทำขึ้น นอกจากจะช่วยป้องกันการระบาดของ COVID-19 แล้ว ก็ยังสามารถใช้ป้องกันฝุ่นละออง โรคทางเดินหายใจ รวมถึงโรคระบาดหรือโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code