เตรียมพร้อมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน

ที่มา: กรมควบคุมโรค


เตรียมพร้อมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมควบคุมโรคเตรียมความพร้อมผู้บัญชาการเหตุการณ์เพื่อรองรับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ในระดับจังหวัดทั่วประเทศ


           นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บัญชาการเหตุการณ์เพื่อรองรับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน และระบบบัญชาการเหตุการณ์ สำหรับผู้บริหารระดับจังหวัด ปี 2562 (ครั้งที่ 1)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรเครือข่ายการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข รองรับการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินพื้นที่เขตสุขภาพระดับจังหวัด


            กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  มีนโยบายพัฒนาระบบควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศให้ได้มาตรฐานสากล สามารถตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติได้รวดเร็วและตอบโต้ได้ทันที  ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค (DDC’s EOC) ที่มีการเฝ้าระวังตรวจจับเหตุการณ์และประเมินสถานการณ์ข้อมูลการระบาดของโรคและภัยสุขภาพทั้งในเหตุการณ์ปกติ และเหตุการณ์ฉุกเฉิน พร้อมทั้งยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ในระดับพื้นที่ เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในแต่ละจังหวัดสามารถเชื่อมโยง และประสานเขตพื้นที่สุขภาพ และหน่วยงานส่วนกลางของกรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16–17 มกราคม 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป รวมประมาณ 90 คน  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ