เตรียมประชุมวิชาการสุราแลกเปลี่ยนความรู้ไทย-เทศ

 

ศวส.-สสส.เตรียมจัดประชุมวิชาการสุรา ครั้งที่ 7 ระดมสมอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งไทย และต่างประเทศ เดินหน้าปกป้องผลกระทบจากน้ำเมา หมอสมาน ชี้ยังจำเป็นต้องเร่งกฎหมายลูกให้การบังคับได้ผลจริง

นพ.ทักษพล ธรรมรังสี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) กล่าวว่า ศวส.ร่วมกับ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “นโยบายแอลกอฮอล์เป็นเรื่องของทุกคน: ownership in alcohol policy” ระหว่างวันที่ 14-15 ก.พ.ที่โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โดยมีวิทยากรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นักวิชาการ นักปฏิบัติรณรงค์เคลื่อนไหวในสังคมเข้าร่วมจำนวนมาก เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ด้านวิชาการใหม่ๆ และทบทวนบทเรียนที่ได้จาก พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และประสบการณ์จากการรณรงค์ประเด็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการทำงาน โดยเฉพาะส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมและนำนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติได้จริง เกิดการขับเคลื่อนในระดับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประจำจังหวัดอย่างจริงจัง

นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวว่าปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นปัญหาที่สังคมทั่วโลกต้องเผชิญหน้า นำไปสู่การวางยุทธศาสตร์แอลกอฮอล์โลกร่วมกันของประเทศสมาชิกขององค์การอนามัยโลก (who) ในปี 2553 ซึ่งประเทศไทยได้ผ่านการระดมความคิดและกลั่นกรองร่วมกันผ่านสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและรับรองยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติในปี 2552 หลังจากมีการออก พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ซึ่งกลายเป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่สำคัญในการควบคุมปัญหาแอลกอฮอล์ในสังคมไทย อย่างไรก็ตาม ยังจำเป็นต้องพัฒนากฎหมายลูกเพื่อการบังคับใช้กฎหมายที่สมบูรณ์เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ด้านแอลกอฮอล์ต่อไป

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของของนโยบายแอลกอฮอล์ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข 02-590-2376, 02-5902379 หรืออีเมล [email protected] และสามารถติดตามรายละเอียดของการประชุม ได้ที่เว็บไซต์ www.cas.or.th

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์astvผู้จัดการ

Shares:
QR Code :
QR Code