เตรียมดึงสื่อ ช่วยเปลี่ยนค่านิยม-ทัศนคติสิงห์อมควัน

เตรียมดึงสื่อ ช่วยเปลี่ยนค่านิยม-ทัศนคติสิงห์อมควัน

หมอประกิต เลขาฯ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เผยเตรียมดึงสื่อมวลชนท้องถิ่นร่วมเปลี่ยนค่านิยม ทัศนคติของประชาชนให้ละลดเลิกการสูบบุหรี่ โดยเฉพาะร่วมเป็นเครือข่ายสำคัญในการกระตุ้นให้สังคมมองเห็นถึงพิษภัยและโรคจากการสูบบุหรี่

ประกิต วาทีสาธกกิจ วันที่ 17 ต.ค.54 ศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยระหว่างการเปิดสัมมนาเรื่อง “ร่วมกันพัฒนาการควบคุมยาสูบในประเทศไทยกับสื่อมวลชนภาคกลางและภาคตะวันออก” ที่โรงแรมซันบีม พัทยา ว่า จากการสำรวจอัตราการสูบบุหรี่ปัจจุบันของประชากรไทยในปี พ.ศ. 2552 พบร้อยละ 20.70 และเมื่อพิจารณารายจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออก 12 จังหวัด ไม่รวมกรุงเทพฯ พบว่า จังหวัดตราด มีอัตราการสูบบุหรี่ปัจจุบันสูงเป็นอันดับ 1 อยู่ที่ร้อยละ 25.95 รองลงมาอันดับที่ 2 และ 3 ได้แก่จังหวัดจันทบุรี ร้อยละ 25.01 และจังหวัดกาญจนบุรีร้อยละ 24.13 ตามลำดับ

ดังนั้นทางมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จึงได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น โดยก่อนหน้านี้บุคคลใน 3 กลุ่มที่เป็นผู้นำทางความคิดของคนไทย คือ พระ ครู และแพทย์ ที่มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และกระทรวงสาธารณสุขได้รณรงค์ให้เป็นผู้นำในการลดละเลิกบุหรี่ โดยผ่านกระบวนการทางสังคมและการบังคับใช้กฎหมาย คือ รณรงค์ให้ประชาชนไม่ควรถวายยาสูบ หรือบุหรี่ให้กับพระ หรือการห้ามสูบบุหรี่ในโรงเรียน สถานศึกษา และโรงพยาบาล จนทำให้ตัวเลขผู้นำทางความคิดทั้ง 3 กลุ่มที่เป็นผู้สูบบุหรี่มีตัวเลขที่ลดลง

นอกจากนี้ ทางมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้สื่อมวลชนท้องถิ่นซึ่งนับเป็นบุคคลอีกกลุ่มที่จะทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงค่านิยม ทัศนคติของประชาชนให้ละลดเลิกการสูบบุหรี่ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการร่วมเป็นเครือข่ายที่สำคัญในการกระตุ้นให้สังคมมองเห็นถึงความสำคัญของการงดสูบบุหรี่ และชี้ให้เห็นถึงพิษภัยและโรคจากการสูบบุหรี่

 

ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

Shares:
QR Code :
QR Code