เด็กไทยยุค New Normal รู้เท่าทันสื่อ สู่พลเมืองดิจิทัล

featured

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) จัดงานแถลงผลสำรวจและการเสวนาหัวข้อ “ทิศทางการเป็นพลเมืองดิจิทัลของเด็กไทยวัยเรียนในยุค New Normal” ภายใต้โครงการวิจัยการสำรวจสถานการณ์การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ และดิจิทัลของเด็กไทย อายุ 6-12 ปี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3vRM3bv

Shares:
QR Code :
QR Code