เด็กได้ 9 คุณค่าจากการฟังนิทาน

ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์


เด็กได้ 9 คุณค่าจากการฟังนิทาน thaihealth


แฟ้มภาพ


การเล่านิทานให้ลูกฟังช่วยส่งเสริมพัฒนาการในด้าน ต่าง ๆ ของลูกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนาการด้านภาษา ด้านการพูดและการฟัง สร้างความสุข ความสนุกสนาน และยังเป็นตัวกระตุ้นจินตนาการของเด็ก ๆ


พ่อแม่มักจะใช้เวลาช่วงก่อนนอน เล่านิทานให้ลูกฟัง ซึ่งสามารถทำได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงอายุ 10 ขวบเลยทีเดียว นิทานนอกจากจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของลูกแล้ว การเล่านิทานก่อนนอนยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความอบอุ่น ความผูกพันของคนในครอบครัว สร้างความสุข ความสนุกสนาน และยังเป็นตัวกระตุ้นจินตนาการของเด็ก ๆ เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาสมองและสติปัญญาที่ดีได้อีกด้วย


นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า นิทานเป็นเรื่องเล่าที่มีวัตถุประสงค์หลัก คือ การอบรมด้วยบรรยากาศที่มีความสุขและสนุกสนาน ทำให้เด็กไม่รู้สึกเหมือนถูกสอนและเด็กจะสัมผัสได้ว่าเป็นที่รักของพ่อแม่ เด็กจะชอบฟังนิทานเพราะนิทานมีเรื่องราวที่สร้างเสริมจินตนาการตอบสนองความต้องการของความรัก ต้องการให้คนอื่นสนใจ ประโยชน์ของการเล่านิทานจะเป็นการสร้างคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ต่อเด็ก


คุณค่า 9 ประการที่เด็กจะได้จากการฟังนิทาน คือ 1.เสริมปัญญาเด็ก นิทานจะช่วยให้เด็กฉลาดทั้งทางปัญญา (IQ) และฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 2.ทำให้เด็กช่างคิด ช่างถาม ช่างสังเกต3.เรียนรู้ภาษา มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษา 4.ฝึกจับประเด็น การเล่าซ้ำจะทำให้เด็กจำได้ทั้งเรื่อง มองภาพรวมเข้าใจเรื่องได้เร็ว 5.ฝึกสมาธิ การตั้งใจฟังนิทาน เป็นการฝึกสมาธิให้เด็ก 6.จินตนาการ การฟังนิทานเป็นการเสริมสร้างจินตนาการ 7.คุณธรรม ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมตั้งแต่เด็ก จากเนื้อหาในนิทาน 8.รักการอ่าน การอ่านนิทานให้ฟังบ่อย ๆ ช่วยปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน 9.ความสุข บรรยากาศการเล่านิทานเป็นความสุขในครอบครัว เป็นกิจกรรมที่พ่อแม่สามารถเตรียมความพร้อมให้แก่เด็ก ก่อนเปิดภาคเรียน  ซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายและสามารถทำได้ทุกวันโดยเฉพาะก่อนนอน


นายแพทย์อดิศัย กล่าวว่า นิทานยังเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยคลายความเครียด ความกังวลจากการเรียน การเล่านิทานให้ลูกฟัง ยังเป็นการใช้เวลาร่วมกันของพ่อ แม่ ลูก สร้างความ สัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ซึ่งจะสร้างความทรงจำที่ดีให้เกิดขึ้นกับเด็ก เพราะเรื่องราวในนิทานเปรียบเสมือนสถานการณ์สมมุติ ช่วยให้เด็กได้ฝึกคิดตาม เป็นแบบฝึกหัดอีกรูปแบบหนึ่งที่สนุกและเข้าใจง่าย


เด็กที่ฟังนิทานเป็นประจำจะมีทักษะการเรียนรู้ทางภาษา มีทักษะการฟังและสรุปความ และเสริมความสามารถในการแก้ ปัญหาเฉพาะหน้า มีสมาธิจดจ่อกับการฟัง ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญมากในการเรียน

Shares:
QR Code :
QR Code