เด็กเจริญเติบโตได้ดี มีผลต่อพัฒนาการ

          นักวิชาการวิจัยอัตราเจริญเติบโตเด็กช่วยกระตุ้นพัฒนาการสมวัย


 /data/content/26126/cms/e_cfilosvw1589.jpg


แฟ้มภาพ


        น.ส.รัตนา เพชรพรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี เปิดเผยงานวิจัย เรื่องสภาวการณ์การเจริญเติบโตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของเด็กแรกเกิด-5 ปี ในเขตบริการสุขภาพที่ 6 (ภาคตะวันออก) ในงานวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 เรื่อง โภชนาการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคว่า คณะผู้วิจัยได้ศึกษาสภาวการณ์การเจริญเติบโตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของเด็กแรกเกิด-5 ขวบ โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กแรกเกิด-5 ขวบ บิดา มารดา หรือผู้เลี้ยงดู 430 ราย เก็บข้อมูล ทั้งสัมภาษณ์ สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในเดือน ก.ย.-ต.ค. 2556 และนำมาวิเคราะห์เชิงสถิติ


          น.ส.รัตนากล่าวว่า พบว่าสภาวการณ์การเจริญเติบโตของเด็กกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็นกลุ่มที่เจริญเติบโตดี ร้อยละ 52.6 กลุ่มที่เจริญเติบโตไม่ดี ร้อยละ 47.4 โดยพบน้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม ร้อยละ 9.5 และความยาวแรกเกิดร้อยละ 50 ซ.ม.ร้อยละ 51.2 โดยเด็กแรกเกิด-2 ขวบ เจริญเติบโตดี ร้อยละ 48.4 การเจริญเติบโตไม่ดี ร้อยละ 51.6 ส่วนกลุ่มเด็กอายุ 3-5 ขวบ เจริญเติบโตดี ร้อยละ 58.2 และการเจริญเติบโตไม่ดี ร้อยละ 41.8 ซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อน้ำหนักของเด็กแรกเกิด-2 ขวบ อย่างมีนัยทางสถิติ คืออาหารที่เด็กได้รับ ทั้งนมแม่ กล้วย และซีรีแลค ซึ่งจะอธิบายการผันแปรของน้ำหนักได้


          น.ส.รัตนากล่าวต่อว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความยาวของเด็กแรกเกิด-2 ขวบ คือ อายุมารดา-บิดา โดยอายุที่เหมาะสมอยู่ที่ 20-35 ปี ลำดับที่ของบุตร จำนวนการตั้งครรภ์ และการให้นมแม่อย่างเดียว ซึ่งปัจจัยทั้งหมดอธิบายการผันแปรของความยาวเด็กแรกเกิดได้ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความยาวของเด็กอายุ 3-5 ขวบ คือ อายุของมารดาและน้ำหนักแรกเกิด ทั้งนี้ การรวบรวมสถิติทำให้บุคลากรทางสุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กแรกเกิด-5 ขวบ นำผลมาเป็นข้อมูลพัฒนารูปแบบการเลี้ยงดูเด็ก และช่วยเหลือครอบครัวที่มีภาวะโภชนาการขาดหรือเกินได้


 


 


          ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด 

Shares:
QR Code :
QR Code