“เด็กพิการเรียนไหนดี’66” แนะแนวเรียนต่อ ปั้นพอร์ตสมัครเรียนสุดปัง เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ เด็กพิการทั่วประเทศ

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                    พบคนพิการหลุดระบบการศึกษา พุ่งไม่หยุด ! สสส. สานพลัง กทม. – อว. – ภาคีเครือข่าย จัด มหกรรม “เด็กพิการเรียนไหนดี’66”   แนะแนวเรียนต่อ ปั้นพอร์ตสมัครเรียนสุดปัง เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ เด็กพิการทั่วประเทศ

                    เมื่อวันที่  1 พ.ย.  2565  ที่  รอยัลพารากอนฮอลล์ 1 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มูลนิธิด้วยกันเพื่อคนพิการและสังคม และ เทใจ ดอท คอม จัดงาน “เด็กพิการเรียนไหนดี ปี 66”

                    นางภรณี  ภู่ประเสริฐ  ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส.  กล่าวว่า คนพิการมักเป็นกลุ่มเปราะบางที่ถูกละเลย ไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการ และหลุดจากระบบ การศึกษากลางคัน เนื่องจากอยู่ในครอบครัวที่มีสถานะยากจน และพบว่ามีคนพิการเพียง 1.37 ได้เข้าถึงการศึกษา ทำให้สถิติทุกปีพบว่า คนพิการส่วนใหญ่ ได้รับการศึกษาเพียงชั้นประถมศึกษาเท่านั้น สสส. สานพลังภาคีเครือข่าย พัฒนานวัตกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการทุกมิติ  หนึ่งในนั้น คือ “การศึกษา” เพราะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ช่วยให้คนพิการเข้าถึงโอกาสต่าง ๆ ได้เหมือนทุกคนในสังคม จึงเป็นที่มาของการขับเคลื่อนโครงการเด็กพิการเรียนไหนดี ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน มีสมาชิกกว่า 500 คน ในงานได้สร้างกิจกรรมแนะแนวการศึกษา มีที่ปรึกษาช่วยบ่มเพาะศักยภาพของเด็กพิการ ให้ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมกับพรสวรรค์และพรแสวงของตัวเอง เพื่อเป็นประตูด่านแรกในการก้าวสู่การมีอาชีพ รายได้ และสุขภาวะที่ดี จนเป็นส่วนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงสังคมในทิศทางที่ดีขึ้นได้

                    นางภรณี  กล่าวต่อว่า สสส. เน้นการสร้างสรรค์ให้เกิดแนวทางและการแก้ปัญหาด้วยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้คนพิการมีสุขภาวะที่ดีขึ้น เช่น พัฒนาแอปพลิเคชันพรรณนา และแอปพลิเคชันโวหาร ให้คนพิการทางการเห็นดูภาพยนตร์ได้เหมือนคนทั่วไป, พัฒนานวัตกรรมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ภายใต้มาตรา  33 และมาตรา  35  ที่ทำให้คนพิการมีอาชีพกว่า  7,000  อัตรา  20,000  โอกาสงาน,  พัฒนาระบบ Health Tracking เก็บข้อมูลสุขภาพ และการออมเงินของคนพิการที่ได้รับการจ้างงาน เพื่อเป็นต้นทุนที่ดีในการใช้ชีวิตไปจนถึงวัยเกษียณอีกด้วย

                    “โครงการเด็กพิการเรียนไหนดี เรียกอีกอย่างว่า  “ชุมชนนักเรียนพิการ”  แต่ในความเป็นจริง กิจกรรมนี้ เป็นห้องเรียนสำหรับนักศึกษาพิการและไม่พิการ ที่ต้องการพัฒนาทักษะของตัวเองให้แข่งขันในตลาดแรงงานได้ และเป็นแหล่งรวบรวมการสอบเข้าโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เปิดรับคนพิการให้ได้เข้าศึกษาต่อ อยากให้น้อง ๆ เปิดใจ เปิดโอกาสให้ตัวเอง ปั้นฝันให้เป็นจริงตามที่นั้งใจ และขอเชิญชวนให้ทุกคนมารู้จักโครงการนี้ เพื่อจุดประกายให้เกิดสังคมแห่งความสุขและสังคมที่เท่าเทียมสำหรับทุกคน”  นางภรณี กล่าว

                    นายภาณุมาศ   สุขอัมพร   ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  กล่าวว่า กทม. รับผิดชอบงานคนพิการกลุ่มเปราะบาง โดยส่งเสริมอาชีพ และสนใจโจทย์ “เด็กพิการเรียนไหนดี” จึงมาร่วมงานกับ สสส. และภาคีเครือข่าย ปัจจุบัน กทม. รับคนพิการเข้าทำงานประมาณ  100-200  คน มีแผนในอีก  1-2  ปีข้างหน้า รับเพิ่มเป็น  800  คน แต่อุปสรรคพบว่า คนพิการมีอุปสรรคเรื่องการเดินทาง ค่าแรงน้อย ทำให้ในอนาคตจะปรับระเบียบให้คนพิการทำงานที่บ้านได้ และสร้างเมืองให้ตอบโจทย์คนทุกกลุ่ม

                    “การศึกษาสร้างมูลค่าให้คนพิการสมัครงานได้ และนอกเหนือจากการเรียน คือ การใฝ่เรียนรู้ กทม. พร้อมปรับพื้นที่และนโยบายเพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน คือ เรียนได้และทำอาชีพได้” นายภาณุมาศ

                    ดร.ดนุช  ตันเทิดทิตย์  เลขานุการรัฐมนตรีว่ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ มุ่งเน้นทำงานร่วมกันหลายกระทรวงฯ เพื่อแบ่งปันข้อมูลด้านต่าง ๆ ของคนพิการทั่วประเทศ ในการบริหารจัดการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และดูแลได้ทั่วถึง มีเป้าหมายทำให้คนพิการพึ่งพาตนเองได้ เข้าถึงการศึกษา และมีงานที่สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละบุคคล ปัจจุบันทางกระทรวงฯ ส่งเสริมให้เกิดรูปแบบการเรียนเพื่อคนพิการในรูปแบบเครดิตแบงค์ คือ คนพิการสามารถสะสมหน่วยกิตในมหาวิทยาลัยที่อยากเรียนรู้ได้ จนกว่าจะเรียนจบปริญญาตรี จากเดิมที่ต้องเรียนให้จบ  4 หรือ  6 ปี ปัจจุบันได้ยกเลิกแล้ว เพราะต้องการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดชีพ เเละเรียนรู้ในสิ่งที่ถนัดและเหมาะสม

                    “ขอบคุณมูลนิธิด้วยกันเพื่อคนพิการและสังคม, สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส., รอยัล พารากอน ฮอลล์, เทใจ ดอท คอม, สถาบันการศึกษาทุกสถาบัน ครูอาจารย์ผู้ปกครอง และน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา และอาสาสมัครทุกคน ที่มีส่วนระดมความคิด เสนอแนวทางเพื่อยกระดับชีวิตของคนพิการได้อย่างยั่งยืน เช่นเดียวกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านในงานนี้ ที่จัดงานขึ้นมาด้วยจุดประสงค์เพื่อเห็นสังคมที่คนพิการสามารถเข้าถึงโอกาสในการพัฒนา คุณภาพชีวิตได้เท่าเทียมกับคนไม่พิการ และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน” ดร.ดนุช กล่าว

                    นายฉัตรชัย  อภิบาลพูนผล  ประธานมูลนิธิด้วยกันเพื่อคนพิการ และสังคม กล่าวว่า สสส. สนับสนุนงานมหกรรมแนะแนวการศึกษาสำหรับคนพิการ “เด็กพิการเรียนไหนดี” เข้าสู่ปีที่  5 เพื่อให้โอกาสคนพิการได้เข้าถึงการศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปีนี้ยังร่วมกับพันธมิตรอย่าง รอยัล พารากอน ฮอลล์ Royal Paragon Hall และเทใจ – Taejai.com รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาอีกเกือบ 20 แห่งทั่วประเทศ ที่ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมให้ตอบโจทย์ความต้องการของคนพิการที่ต้องการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา

                    ภายในงานจัด Workshop ที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ กิจกรรมปั้นฝัน, การค้นหาเส้นทางอาชีพที่ใช่, ปั้นพอร์ต, แนะแนวการทำแฟ้มสะสมผลงาน, ปั้นคำ, เทคนิคการเตรียมตัวสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าเรียนต่อ, และปีนี้มีความพิเศษเพิ่มเข้ามาคือ วงดนตรี Happy Unlimit การรวมตัวของคนพิการและคนไม่พิการ ที่ชื่นชอบการเล่นดนตรี รวมถึงมีรุ่นพี่คนพิการจากหลากหลายสาขาอาชีพและที่กำลังศึกษา มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางให้น้อง ๆ ที่ต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาให้มีความมั่นใจมากขึ้น ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ “เด็กพิการเรียนไหนดี”

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ