เด็กปฐมวัย..เป้าหมายการส่งเสริมคุณภาพที่ยั่งยืน

ที่มา : แฟนเพจสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว


ภาพประกอบจากแฟนเพจสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว


เด็กปฐมวัย..เป้าหมายการส่งเสริมคุณภาพที่ยั่งยืน thaihealth


จัดเวทีร่วมคิด ร่วมเติมเต็ม สู่การเติมเต็มมาตรฐานการศึกษาเด็กปฐมวัย


เมื่อไม่นานมานี้ โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ (พ.ศ.2547) โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเวทีร่วมคิด ร่วมเติมเต็ม สู่การเติมเต็มมาตรฐานการศึกษาเด็กปฐมวัย “โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ (พ.ศ.2547)” โดยมีนายแพทย์ ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมเสวนา “เด็กปฐมวัย: เป้าหมายการส่งเสริมคุณภาพที่ยั่งยืน” พร้อมด้วยนางทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์ นางเกื้อกูล ชั่งใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธีรชัย บุญยะลีพรรณ นางมณีรัตน์ จันทนา ณ โรงแรม ไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ