เด็กปฐมพัฒนาการล่าช้า ต้องดูแลใกล้ชิด

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์


 


เด็กปฐมพัฒนาการล่าช้า ต้องดูแลใกล้ชิด thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมสุขภาพจิตได้ร่วมกับกรมอนามัยดูแลเด็กปฐมวัย 1.2 ล้านคน คัดกรองพัฒนาการเด็กแล้ว 9 แสนคน พบมีปัญหาด้านพัฒนาการล่าช้าประมาณ 8 หมื่นคน ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการและ ตรวจประเมินซ้ำยังพบพัฒนาการล่าช้า ที่ต้องได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้กลับมามีพัฒนาการสมวัย จำนวน 7,238 คน


          ศ.คลินิก เกียรติคุณ น.พ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กรมสุขภาพจิตเป็น กรมที่สำคัญในการดูแลประชาชนให้มี สุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี โดยเป้าหมาย สำคัญของกรมคือการดูแลเด็กไทยให้มีพัฒนาการสมวัย ไอคิวเกิน 100 โดยกรม สุขภาพจิตและกรมอนามัย จะไปคัดกรอง พัฒนาการ หากพบมีปัญหาจะให้การช่วยเหลือกระตุ้นพัฒนาการ ซึ่งจากการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยพบว่า ร้อยละ 1 มีปัญหาที่ต้องได้รับการดูแลรักษา อย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต โดยกรมสุขภาพจิตได้รายงาน ผลการปฏิบัติงานตามกลุ่มวัย ดังนี้ กลุ่ม ปฐมวัย กรมสุขภาพจิตได้ร่วมกับกรมอนามัยดูแลเด็กปฐมวัย 1.2 ล้านคน คัดกรองพัฒนาการเด็กแล้ว 9 แสนคน พบมีปัญหาด้านพัฒนาการล่าช้าประมาณ 8 หมื่นคน ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการและ ตรวจประเมินซ้ำยังพบพัฒนาการล่าช้า ที่ต้องได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้กลับมามีพัฒนาการสมวัย จำนวน 7,238 คน ทั้งนี้ ได้ร่วมกับ 4 กระทรวงหลัก ตั้งเป้าจะพัฒนาเด็กปฐมวัย 4-6 ปี เพิ่มเติมเรื่องกระบวนการสร้างการเรียนรู้ก่อนเข้าเรียนให้เด็กมีความพร้อมก่อนเข้าเรียน ป.1 เป้าหมายในเด็กกลุ่มสงสัยบกพร่องด้านพัฒนาการตั้งแต่แรกเกิดและกลุ่มเสี่ยงสูง


          และในกลุ่มเด็กวัยเรียน โรงพยาบาลชุมชน 590 แห่ง ร่วมกับโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ 1,154 แห่ง คัดกรอง พบนักเรียน กลุ่มเสี่ยงปัญหาระดับสติปัญญา การเรียนรู้ ร้อยละ 18 โดยสมาธิสั้น ร้อยละ 6 เรียนรู้ช้า ร้อยละ 8 สติปัญญาล่าช้า ร้อยละ 5 ออทิสติก ร้อยละ 0.78 ซึ่งการคัดกรองกลุ่มวัยเรียนตั้งแต่ ป.1 สำคัญมากถ้าคัดกรองเร็วได้รับการแก้ไขเร็วเรื่องการเรียนรู้จะเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนา กลุ่มวัยรุ่น มีคู่เครือข่ายระบบการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 851 เครือข่าย นักเรียน กลุ่มเสี่ยง 15,778 คน ทั้งปัญหาท้องไม่พร้อม สารเสพติด ความรุนแรง โดยมีความร่วมมือ ตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สร้างกลไกระบบสารสนเทศ ร่วมกัน ป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำ การคุมกำเนิด รวมทั้งมีเทรนนิ่งออนไลน์แอพพลิเคชั่นสำหรับเด็กและพ่อแม่ กลุ่มวัยทำงาน มีโครงการสถานประกอบการกายใจเป็นสุข และกลุ่มผู้สูงอายุ มีการดูแลโรคเรื้อรัง คัดกรองภาวะซึมเศร้า

Shares:
QR Code :
QR Code