เด็กนครพนม งดเหล้า รู้คิด มีจิตสาธารณะ

ชุมนุมเครือข่ายเยาวชนองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครพนม “คนรุ่นใหม่ หัวใจไร้ l ก ฮ” เชิญชวนเยาวชนร่วมบริจาคโลหิต ณ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลนครพนม เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก แก่เยาวชนให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมหรือสาธารณะ

เด็กนคร งดเหล้า รู้คิด มีจิตสาธารณะ

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา นายชูชีพ มณีพรรณ ประชาคมงดเหล้าจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่าหลังจากที่มีการเปิดตัว ชุมนุมเครือข่ายเยาวชนองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครพนม “คนรุ่นใหม่ หัวใจไร้ l ก ฮ” อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 ชุมนุมฯ ได้จัดกิจกรรมเชิญชวนเยาวชนเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดนครพนม ร่วมบริจาคโลหิต ณ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลนครพนมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึก แก่เยาวชนให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมหรือสาธารณะ

โดยการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากภายใน กายของคน “จิตสาธารณะ” เป็นความสำคัญในการปลูกจิตสำนึกให้ผู้คนรู้จัก การเสียสละ การร่วมแรงร่วมใจร่วมมือในการทำประโยชน์ เพื่อสังคมและส่วนรวม อีกทั้งจะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและสังคม
  

เรื่อง: ศุภฤกษ์ ต่อพันธุ์
ที่มา: ประชาคมงดเหล้าจังหวัดนครพนม

Shares:
QR Code :
QR Code