เดือนแห่งความสุข แต่คนไทยทุกข์ถ้วนหน้า แนะให้อภัยกัน

          15 ก.พ.57 “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เผยผลความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ถึงสถานการณ์บ้านเมืองที่ยังมีความวุ้นวาย ใขช่วงเดือนเทศกาลแห่งความรัก ที่ส่วนใหญ่คาดหวังว่า จะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข โดยสำรวจประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 1,282 คนระหว่างวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2557 สรุปผลได้ ดังนี้

/data/content/19635/cms/dgkstw345689.jpg

สิ่งใด/เรื่องใด ณ วันนี้ ที่ทำให้ประชาชน “มีความสุข”

ร้อยละ 40.52 ครอบครัวมีความสุข ได้อยู่กันพร้อมหน้า ทำกิจกรรมร่วมกัน

ร้อยละ 37.55 มีงานทำ มีเงินใช้ ชีวิตมั่นคง

ร้อยละ 21.93 คนไทยรักกัน บ้านเมืองสงบสุข/data/content/19635/cms/ghlmnpqrswy5.jpg

สิ่งใด/เรื่องใด ณ วันนี้ ที่ทำให้ประชาชน “ไม่มีความสุข”

ร้อยละ 52.02 คนไทยทะเลาะกัน ขาดความสามัคคี

ร้อยละ 26.37 ค่าครองชีพสูง ของแพง รายได้ไม่พอกับรายจ่าย มีหนี้สิน

ร้อยละ 21.61 ปัญหาส่วนตัว  เรื่องเรียน เรื่องการทำงาน

“บ้านเมืองไทย” ณ วันนี้ ประชาชนหนักใจเรื่องอะไรบ้าง

ร้อยละ 48.50 ประเทศไม่พัฒนา มีปัญหาทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

/data/content/19635/cms/ampqsuy35678.jpg

ร้อยละ 36.74 การบริหารงานของรัฐบาล  การทุจริตคอรัปชั่นในโครงการต่างๆ 

ร้อยละ 14.76 ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ปัญหาอาชญากรรม  ยาเสพติด ฯลฯ 

          ทำอย่างไร “บ้านเมืองไทย” จึงจะมีความสุข

ร้อยละ 46.95 คนไทยรักและสามัคคี  ให้อภัย หันหน้าเข้าหากัน

ร้อยละ 41.60 ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด มีน้ำใจ ไม่เห็นแก่ตัว

ร้อยละ 11.45 นักการเมืองเลิกทะเลาะเบาะแว้ง สมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันทำงาน

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code