เดือนสิบเมืองคอน ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ปลอดภัย

ที่มา: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11


เดือนสิบเมืองคอน ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ปลอดภัย thaihealth


แฟ้มภาพ


สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ เครือข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์ “เดือนสิบเมืองคอน ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ปลอดภัย ประจำปี 2560” เน้นการบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 และรณรงค์ให้งานเดือนสิบ ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการเที่ยวงานดังกล่าว


                ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช แพทย์หญิงศิริลักษณ์ ไทยเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ “เดือนสิบเมืองคอน ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ปลอดภัย ประจำปี 2560” กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 23 กันยายน 2560 รวม 10 วัน 10 คืน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช เทศบาลนครศรีธรรมราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เครือข่ายองค์กรงดเหล้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ และศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยง ได้ร่วมกันจัดขึ้น


              แพทย์หญิงศิริลักษณ์ ไทยเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า งานประเพณีสารทเดือนสิบและกาชาด ถือเป็นงานประเพณีสำคัญที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและสืบสานมานาน ของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช เริ่มจัดงานครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2466 ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ 94 ของการจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมภายในงานมีทั้งภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชน และภาคส่วนต่างๆ การจัดกิจกรรมรณรงค์ “เดือนสิบเมืองคอน ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ปลอดภัย ประจำปี 2560”เป็นการร่วมมือกันของหลายภาคส่วนเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่า อันจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวมและสังคมอย่างยิ่ง ทั้งนี้ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการร้านค้า ให้งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์ยาสูบ และขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวงาน งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการสูบบุหรี่ภายในงาน


               พญ.ศิริลักษณ์ กล่าวเพิ่ม การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการสูบบุหรี่ เป็นปัญหาทางสังคมและสาธารณสุข ที่สำคัญของโลก ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนก่อให้เกิดการบาดเจ็บ พิการ เสียชีวิตจำนวนมาก เทศกาลสารทเดือนสิบ เป็นอีกเทศกาลหนึ่งที่มีความสำคัญ และเสี่ยงต่อการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ดังนั้นจึงมีการบูรณาการร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เน้นการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เพื่อรณรงค์ให้งานเดือนสิบ ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ สร้างบรรยากาศที่ดีในการเที่ยวงานดังกล่าว.

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ