เดินหน้า “อำเภอสุขภาพดีต้นแบบ” ลดป่วย 10 จ. ภาคเหนือ

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร สปสช. สสส. จัดโครงการนำร่องสร้างอำเภอสุขภาพดีต้นแบบ 24 อำเภอใน 10 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อลดโรค ลดคนป่วยเข้าโรงหมอ ระยะ 3 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 โดยสร้างผู้นำแบบใหม่ สามารถระดมทุน การมีส่วนร่วมจากชุมชนร่วมแก้ไขปัญหาสุขภาพพื้นที่ และจะขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและพื้นที่อื่นๆ อีก

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556  ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นายแพทย์วีรวัฒน์ พันธุ์ครุฑ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นายแพทย์ชาญวิทย์  วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และนายแพทย์ปริญญา นาคปุณบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามง่าม จังหวัดพิจิตร แถลงข่าวความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ มุ่งสู่อำเภอสร้างเสริมสุขภาพ ประชาชนมีสุขภาพดี แข็งแรง

นายแพทย์วชิระกล่าวว่ายุทธศาสตร์ใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข ในการลดป่วยและลดโรคของคนไทยตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป จะเน้นที่การพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ (district health system : dhs) ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการดูแลตำบลและหมู่บ้าน  เนื่องจากที่ผ่านมางบประมาณรักษาพยาบาลของประเทศ บานปลายขึ้นเรื่อยๆ จาก 170,203 ล้านบาท ในปี 2544 เป็น 403,459 ล้านบาทในปี 2554 เพิ่มขึ้น 2.4 เท่าตัวและแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามยุทธศาสตร์ใหม่นี้จะเน้นการระดมความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนและภาคีเครือข่าย ในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาสุขภาพของพื้นที่ร่วมกัน เน้นหนักที่การส่งเสริมป้องกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เป็นปัญหาของพื้นที่ โดยตั้งเป้าหมายให้ครบ 835 อำเภอทั่วประเทศภายในปี 2559 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายคนไทยอายุยืนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 80 ปี และมีอายุการสุขภาพดีไม่น้อยกว่า 72 ปีภายใน 10 ข้างหน้าให้สำเร็จ 

ในปีนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวร สปสช. สสส. และเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 2 และ 3 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ นำร่อง 24 อำเภอ ใน 10 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน เพื่อมุ่งสู่อำเภอสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อสุขภาพดี ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2559 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. และวางแผนจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยบริการในสังกัดในเขตบริการสุขภาพอื่นๆ พัฒนารูปแบบการสร้างสุขภาพที่เหมาะสมกับประชาชนและบริบทในแต่ละพื้นที่ต่อไป

ด้าน ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า ตามโครงการดังกล่าว มหาวิทยาลัยนเรศวร จะให้การสนับสนุนด้านวิชาการ โดยพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอำเภอ ใน 24 อำเภอใน 10 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร อุทัยธานี และชัยนาท ให้มีทักษะบริหารจัดการและมีภาวะผู้นำแบบใหม่ที่สามารถสร้างทีมงาน และระดมทุนที่มีในพื้นที่ ทั้งเงิน กำลังคน และทุนทางสังคมอื่นๆเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาสุขภาพของพื้นที่

“โดยจะมีการจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ การสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับอำเภอ โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ จะช่วยสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับพื้นที่ 24 อำเภอ สนับสนุนด้านวิชาการในการบริหารจัดการบริการสุขภาพระดับอำเภอ รวมทั้งการวิจัยเพื่อค้นหาองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอให้กับประเทศไทยต่อไป” 

ทางด้านนายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สสส. กล่าวว่า โครงการดังกล่าวถือส่วนหนึ่งที่จะสร้างสุขภาพที่ดี ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขของประเทศได้ จากข้อมูลสุขภาพของประชาชน พื้นที่เป้าหมายมีประชากรราว 6.4 ล้านคน พบว่า ปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยนอกที่พบบ่อย 5 อันดับคือ โรคระบบไหลเวียน โรคทางเดินหายใจ โรคระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก และโรคระบบต่อมไร้ท่อและโภชนาการ ซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยการปรับวิถีชีวิต เช่น ควบคุมการบริโภค เพิ่มการออกกำลังกาย จึงจำเป็นต้องเสริมศักยภาพของเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ 3 ด้าน คือ 1.พัฒนาศักยภาพของบุคลาการสาธารณสุขและจัดการความรู้ 2.พัฒนาเครือข่าย และ3.พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพระดับอำเภอ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

 

 

ที่มา : สำนักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข

Shares:
QR Code :
QR Code