เดินหน้าโครงการ “พี่หัวดี” รณรงค์สวมหมวกนิรภัยให้กับเด็กวัยเรียนทั่วประเทศ

ที่มา : ข่าวประชาสัมพันธ์ในประเทศ


ภาพประกอบจาก สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


เดินหน้าโครงการ


แฟ้มภาพ


 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินหน้าโครงการ "พี่หัวดี" หวังจุดกระแสรักความปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยให้กับเด็กวัยเรียนทั่วประเทศ

         

           สถานการณ์ปัจจุบันปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญ ที่สร้างความสูญเสียชีวิตของประชาชน จากข้อมูลปี 2554 – 2561 ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตทางถนน เฉลี่ย 22,000 คน/ปี หรือมากถึงวันละ 60 คนเลยทีเดียว โดยการเดินหน้าโครงการ "พี่หัวดี" ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กระทรวงมหาดไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมประชาสัมพันธ์ และมูลนิธิเมาไม่ขับ เข้าร่วมขับเคลื่อนโครงการไปทั่วประเทศ


โครงการ "พี่หัวดี" โดยคณะกรรมการโครงการเผยแพร่การป้องกันความพิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพ ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันความพิการที่เกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน มุ่งเน้นให้ผู้ปกครองและเด็กเล็กวัย 3-7 ปี เห็นความสำคัญของการสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ต้องเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ ตลอดจนการหลีกเลี่ยง สาเหตุต่างๆ ที่นำไปสู่ความพิการตลอดช่วงชีวิต ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีสุขภาพดี มีความสุข และใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ


พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะผู้บริหารสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และผู้บริหารองค์กรภาคีเครือข่าย เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อนำชมนิทรรศการโครงการรณรงค์การใส่หมวกกันน็อกเพื่อป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนนแก่เด็กวัยเรียน ภายใต้ชื่อโครงการ "พี่หัวดี" พร้อมส่งมอบหมวกกันน็อกสัญลักษณ์โครงการฯ ให้กับท่านนายกรัฐมนตรี

          ทั้งนี้โครงการเผยแพร่การป้องกันและการฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันความพิการ และหรือหลีกเลี่ยงความพิการ ลดจำนวนคนพิการใหม่ให้น้อยลง ไม่ว่าจะเป็นการพิการแต่กำเนิด พิการจากโรคภัยไข้เจ็บ หรือพิการจากอุบัติเหตุ หรืออุบัติภัย


สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการป้องกันความพิการ เน้นการปลูกจิตสำนึกให้ตื่นตัวหันมาใส่ใจสุขภาพและหลีกเลี่ยงสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดความพิการ อันจะนำไปสู่การลดจำนวนคนพิการเกิดใหม่ให้น้อยลง และประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดีขึ้น สามารถดาวน์โหลด "Disabled Prevent หรือความพิการป้องกันได้ ถ้ารู้วิธี คือ Free Book Application ได้ที่ App Store และ Google Play

Shares:
QR Code :
QR Code