เดินหน้าโครงการลด-คัดแยกขยะมูลฝอย

ที่มา : สวท.ประจวบคีรีขันธ์


เดินหน้าโครงการลด-คัดแยกขยะมูลฝอย thaihealth


แฟ้มภาพ


จ.ประจวบคีรีขันธ์ เดินหน้าโครงการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ พร้อมลงนามบันทึกความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งร่วมกันลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 100 เปอร์เซ็นต์


นายสวง สุดประเสริฐ ผู้อำนวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ขับเคลื่อนโครงการ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" โดยจัดกิจกรรมการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ โดยมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งของจังหวัด รับทราบแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ มีการจัดนิทรรศการกล่องยูเอชที รีไซเคิลได้ นิทรรศการ การลด เลิก พลาสติก การรับบริจาคถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน กล่องยูเอชที และขวดพลาสติกที่บรรจุเศษวัสดุชิ้นเล็กที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ การประกาศเจตนารมณ์ การลด คัดแยกขยะมูลฝอยของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การลงนามบันทึกความร่วมมือในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ และการเวิร์คช็อปวิธีการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ โดยมีเป้าหมายอาคารสำนักงานของหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง มีการดำเนินกิจกรรมการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยของหน่วยงานภาครัฐลดลง ร้อยละ 5 ถุงพลาสติกหูหิ้วของหน่วยงานภาครัฐลด ร้อยละ 10 แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งของหน่วยงานภาครัฐลดลง ร้อยละ 10 และงดการใช้โฟมบรรจุอาหารในหน่วยงาน ซึ่งจะมีการประเมินผลทุก 6 เดือน

Shares:
QR Code :
QR Code