เดินหน้าสร้างพื้นที่ปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด


เดินหน้าสร้างพื้นที่ปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า thaihealth


แฟ้มภาพ


สถานการณ์การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย ลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง โดยฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมทุกตัว ขณะเดียวกันควรหลีกเลี่ยงสัมผัสสัตว์ที่ไม่รู้จัก


นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า สถานการณ์ของผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากจำนวนสูงสุดในปี 2523 ที่มีผู้เสียชีวิต 370 ราย ลดลงจนบางปีเหลือน้อยกว่า 10 รายต่อปี โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา คือ ปี 2557-2562 มีผู้เสียชีวิต 5, 5, 14, 11, 18 และ 3 ราย ตามลำดับ ส่วนปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-5 ส.ค. 2563 พบผู้เสียชีวิต 2 ราย ในสระแก้วและหนองคาย


จากข้อมูลพบว่า ผู้เสียชีวิตร้อยละ 73 ไม่ได้ไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษา และผู้เสียชีวิตทั้งหมดไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกต้อง จำนวนตัวอย่างสัตว์พบเชื้อพิษสุนัขบ้าจากสัตว์ร้อยละ 2.76 ซึ่งไปในทางเดียวกันกับการพบผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้าในคน


ดังนั้น เพื่อให้ประเทศไทยปราศจากโรคพิษสุนัขบ้า ต้องขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โดยความร่วมมือหลายภาคส่วน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ 3 ด้านการป้องกันควบคุมและดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code