เดินหน้ารณรงค์ ยุติการตีตราคนไข้โรคเอดส์

คกก.เอดส์ชาติดำเนินงานเพื่อลด การตีตราและเลือกปฏิบัติ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์


เดินหน้ารณรงค์ ยุติการตีตราคนไข้โรคเอดส์ thaihealth


แฟ้มภาพ


เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหา เอดส์ ครั้งที่ 3/2558 เห็นชอบให้ 1.ขับเคลื่อน การดำเนินงานเพื่อเร่งรัดการยุติปัญหาเอดส์ ปีงบประมาณ 2559 แบ่งเป็น งบกองทุนเพื่อ บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ป่วยวัณโรค หมวดป้องกันของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 200 ล้านบาท สำหรับกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย/สาวประเภทสอง 33,000 คน พนักงานบริการหญิง 38,000 คน ผู้ใช้ยาเสพติดวิธีฉีด 2,600 คน โดยโอนให้ โรงพยาบาลเป้าหมายจัดบริการผสมผสานเชิงรุกร่วมกับภาคประชาชน ให้ความรู้ แจกถุงยางอนามัยร่วมกับสารหล่อลื่น คัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี สนับสนุนระบบป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ พัฒนาระบบบริการระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยชุมชน และ งบการดำเนินงานของกรมควบคุมโรค 30.127 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติใน 13 เขตสุขภาพ และบริหารจัดการเอดส์ในสถานที่ทำงาน จัดซื้อเข็มและอุปกรณ์ที่สะอาด การพัฒนาระบบข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์และกลไกขับเคลื่อนจังหวัดและเขต รวมถึงพัฒนาระบบเฝ้าระวังสถานการณ์


นพ.อำนวยกล่าวว่า 2.ดำเนินงานเพื่อลด การตีตราและเลือกปฏิบัติ ที่ต้องเร่งรัดเพื่อให้ การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ คือ ระบบการรับ เรื่องร้องเรียนและการละเมิดสิทธิ  การแก้ไขและ คุ้มครองผู้ถูกละเมิดสิทธิ เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ และการฝึกอบรมที่ส่งเสริมความเข้าใจเรื่อง เอดส์กับการตีตรา/เลือกปฏิบัติ สิทธิมนุษยชน สำหรับสถานประกอบการ สถานศึกษาและผู้ให้ บริการด้านสังคม การสร้างความเข้มแข็งให้กับ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบให้มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องสิทธิและเข้าถึงบริการปกป้องคุ้มครองสิทธิ และการสื่อสารสาธารณะในสังคมให้กว้างขวาง ต่อเนื่อง เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความเชื่อ ความรู้ความเข้าใจว่าเอดส์เป็นเรื่องธรรมดาเช่น เดียวกับโรคเรื้อรังอื่นๆ และเคารพสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ ประสานให้กระทรวงแรงงานและกระทรวงศึกษาธิการออกเป็นประกาศกระทรวง เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดปฏิบัติตามแผนงาน


 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

Shares:
QR Code :
QR Code