เดินหน้าพัฒนา ‘สนามเด็กเล่น’ ท้องถิ่น

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


ภาพประกอบจากเว็บไซต์บ้านเมือง


เดินหน้าพัฒนา 'สนามเด็กเล่น' ท้องถิ่น thaihealth


เดินหน้าขับเคลื่อน…การพัฒนา 'สนามเด็กเล่นท้องถิ่น'


นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดฝึกอบรมและปฏิบัติการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญารุ่นที่ 2 โดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผวจ.เพชรบูรณ์ นางจินตนา ทองใจสด นายกเทศมนตรีตำบลพุเตย นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทองรอง  ผวจ.เพชรบูรณ์ อาจารย์ดิสสกร กุนธร ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา อาจารย์บังอร บัวเมือง เลขามูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) นายพิชฏฏ์ ชิดไพฑูรย์ ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์พลโท ปรีชา วงศ์องศา ผู้บังคับการกองพันทหารม้าที่ 13 นายอรุณ เมฆฉาย นายอำเภอวิเชียรบุรี พ.ต.ท.ธีรยุทธ์ รุ่งทอง รองผู้กำกับป้องกันปราบปราม สภ.พุเตย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผู้แทนของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากเทศบาลตำบลพุเตย เข้าร่วม ที่บริเวณเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์


นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) และมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยชุมชนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และขยายผลไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่สนใจ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานตามโครงการ จำนวน 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มศูนย์ฝึกอบรม จำนวน 12 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน 12 จังหวัด ซึ่งในวันนี้ ได้แก่ เทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีหน้าที่จัดฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์ต้นแบบประจำจังหวัด และ  ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และ 2.กลุ่มศูนย์ต้นแบบประจำจังหวัดจำนวน 76 จังหวัด จังหวัดละ 1 ศูนย์  มีจำนวน 8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน 8  จังหวัด และผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร พิจิตรพิษณุโลก เพชรบูรณ์  อุทัยธานี นครสวรรค์ ชัยนาท และ จังหวัดลพบุรี


เดินหน้าพัฒนา 'สนามเด็กเล่น' ท้องถิ่น thaihealth


สำหรับการจัดกิจกรรมฝึกอบรม และปฏิบัติการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาในวันนี้ จะเป็นการถ่ายทอดความรู้แนวทางในการสร้างสนามเด็กเล่น ทั้งทฤษฎี และ  ภาคปฏิบัติโดยได้รับเกียรติจาก ท่านอาจารย์ดิสสกร กุนธร ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และ ท่านอาจารย์บังอร บัวเมือง เลขามูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา มาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ และ นำฝึกปฏิบัติสร้างสนามเด็กเล่น ซึ่งมีการฝึกอบรม จำนวน 2 วัน เพื่อให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 8 แห่งและบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ วิธีการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และแนวทางการบริหารจัดการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เพื่อสามารถนำไปดำเนินการในพื้นที่ของตนเอง และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่สนใจต่อไป


นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่ออีกว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมในครั้งนี้จะประสบผลสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมดังกล่าว เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปดำเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาในพื้นที่ของตนเองได้อย่างถูกต้องตามแนวทางของมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และร่วมกันพัฒนาเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีพัฒนาการครบสมบูรณ์ทุกด้านผ่านการเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญานี้


"กรมฯ ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ดิสสกร กุนธร ท่านอาจารย์บังอร บัวเมือง ท่านดวงพร เฮงบุณยพันธ์  ท่านจินตนา ทองใจสด นายกเทศมนตรีตำบลพุเตย ตลอดจนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ผู้แทนของสำนักงานสงเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องของเทศบาลตำบลพุเตย และผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันดำเนินโครงการนี้ให้ประสบผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด เพื่อให้เด็กๆ ได้มีพัฒนาการที่ดีครบทั้ง 4 ด้าน เพราะการเล่นจะเสริมสร้างสมาธิให้แก่เด็ก เกิดความสามัคคีกัน ให้เด็กมีสังคมแห่งมิตรภาพ มีความเป็นจิตอาสา และจุดเริ่มต้นของพัฒนาการที่ดีคือการได้เล่นในสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และที่บ้านนั่นเอง" นายสุทธิพงษ์  กล่าว


ในการนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยังได้ฝากให้นายกเทศมนตรีตำบลพุเตยได้ช่วยบูรณาการงานด้านอื่นๆ ที่ดีและมีความเหมาะสมให้กับเด็กและผู้ปกครองได้ใช้เป็นที่เรียนรู้เพิ่มเติม เช่น การจัดให้มีถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน และขยะแห้ง จัดมุมถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุจัดมุมส่งเสริมการอ่านสำหรับผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมาเล่น การปลูกพืชผักสวนครัว  ไม้ดอกไม้ประดับ พร้อมทั้งทำป้ายบอกข้อมูลของต้นไม้แต่ละชนิด หรือการส่งเสริมด้านอื่นอีกมากมาย เพื่อให้บริเวณสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เป็นทั้งสถานที่ที่สร้างความสุข ช่วยพัฒนาลูกหลาน อีกทั้งยังจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ที่มีประโยชน์กับทุกคนอีกด้วย ซึ่งทางนายกเทศมนตรีตำบล ก็เห็นว่าเป็นประ โยชน์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก และจะดำเนินการสานงานต่อไปให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code