เดินหน้าจัดระบบการศึกษา

/data/content/26969/cms/e_acilnvwxyz79.jpg


            ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษาเดินหน้า จัดระบบการศึกษาโดยใช้พื้นที่จังหวัดเป็นฐานพัฒนา ตั้งเป้าแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (2558-2562) 


            นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า หลังจากการจัดเวทีภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเป็นการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่มุ่งเปิดโอกาสให้ภาครัฐ-เอกชน-ประชาสังคมมีส่วนร่วมออกแบบการศึกษา ในวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ณ โลตัส ปางสวนแก้ว เพื่อแสดงให้เห็นว่า ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมพร้อมที่จะเข้ามาร่วมออกแบบทิศทางการศึกษาให้กับลูกหลานคนเชียงใหม่ จึงถือเป็นครั้งแรกที่ทุกหน่วยงานร่วมกันทะลายกำแพงสังกัดและร่วมกัน ประกอบด้วย 1) กลุ่มผู้ผลิตนักเรียน 2) กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากผลผลิตนักเรียน และ 3) กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ รวมได้ทั้งสิ้น120 ภาคีเครือข่าย 80 หน่วยงาน 40 บุคคล อาทิ นากยกสมาคมโรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยว หอการค้า ร่วมกันเสนอวิธีสร้างบุคลากรให้ตรงกับตลาดแรงงาน เพื่อให้เด็กเรียนจบแล้วมีงานทำ ไม่จำเป็นต้องมุ่งให้เด็กเข้ามหาวิทยาลัย


             “วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงใหม่มุ่งไปสู่จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามศักยภาพที่หลากหลายใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) สร้างจิตสำนึก 2) สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 3) สร้างสัมมาชีพ 4) สร้างกลไกขับเคลื่อนการศึกษาจังหวัด อาทิ สภาการศึกษาจังหวัด ในวันนี้จึงนำร่างข้อเสนอดังกล่าวมาให้ภาคีและสมาชิกเครือข่ายได้วิพากษ์ร่วมกัน โดยหลังจากวันนี้จะมีการลงพื้นที่ทำประชาพิจารณ์ใน 25 อำเภอทั่วเชียงใหม่ เพื่อนำสู่การทำข้อตกลงและประกาศใช้ร่วมกันในช่วงเดือนมีนาคม 2558 เพื่อฉลองเชียงใหม่ครบ 720 ปีในเดือนเมษายน 2559 โดยอบจ.จะกระตุ้นให้เกิดการทำแบบร่วมกันระหว่างเครือข่ายพันธมิตร ป้องกันการทำงานแบบไฟไหม้ฟาง โดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูปการศึกษาเป็นเรื่องยาก/data/content/26969/cms/e_acloqsuvw179.jpgที่สุด แต่ท่ามกลางความยากก็เป็นความท้าทาย แต่เมื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ก็เกิดความภาคภูมิใจเกิดแรงบันดาลใจในการจะสู้ต่อไปเพื่อลูกหลานเชียงใหม่” นายบุญเลิศ กล่าว


               “กลยุทธ์สำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ จึงเป็นการสร้างมิติของ “ความต้องการแรงงาน” (demand) และ “แรงงานที่ผลิต” (Supply) ให้ตรงกัน จึงเป็นที่มาในการเชิญองค์กรที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่มาหารือร่วมกันว่า อนาคตในอีก 3-4 ปีข้างหน้า เราจะสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ออกมารับใช้สังคมในด้านใดเพื่อให้ตรงกับความต้องการขององค์กรที่พร้อมจะรองรับแรงงานเหล่านี้  


               องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดเตรียมงบประมาณสนับสนุนงานปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ไว้ประมาณปีละ 40 ล้านบาท เพราะการลงทุนด้านการศึกษาคือการลงทุนที่คุ้มค่ามากที่สุดโดยจะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มอาชีวศึกษาก่อนเป็นกลุ่มแรก ซึ่งเรามั่นใจว่าเมื่อเด็กรุ่นแรกที่เกิดขึ้นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่จบการศึกษา พวกเขาทุกคนจะมีงานทำและมีความสุขกับสิ่งที่ได้ทำอย่างแน่นอน”


               ร่วมติดตาม “แผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน” (2558-2562)ได้ใน "เวทีปฏิรูปการเรียนรู้สู่การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล" ครั้งที่ 35 จัดโดยสสค.และสสส. โดยได้รับเกียรติจากภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เวลา 13.30-16.30 น. ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่นส์ วันที่ 6 มกราคม 2558 ผู้สนใจสามารถรับชมผ่าน www.YOUTUBE.com/QLFThailand และ www.QLF.or.th ได้เช่นเคย


 


 


             ที่มา : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

Shares:
QR Code :
QR Code