เดินหน้าขับเคลื่อน “งดเหล้าครบพรรษา ศรัทธาถึงสิ้นปี”

ที่มา : คณะกรรมการอำนวยการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน โดยฐิติรัตฌ์ วัฒนาพันธุ์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


เดินหน้าขับเคลื่อน


เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดน่าน ประชุมเดินหน้าขับเคลื่อน เข้าสู่ปีที่ 3 ตามโครงการ "งดเหล้าครบพรรษา ศรัทธาถึงสิ้นปี"


จ.น่าน โดยเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดน่าน ประชุมเดินหน้าขับเคลื่อน เข้าสู่ปีที่ 3 ตามโครงการ "งดเหล้าครบพรรษา ศรัทธาถึงสิ้นปี" วางแผนกิจกรรมสร้างเครือข่ายงดเหล้า


จังหวัดน่าน ในระดับอำเภอ 8 อำเภอ จังหวัดน่าน โดยเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน มีพระครูสิริธรรมภานี เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง เป็นประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน นางสาวเยาวลักษณ์ อนุรักษ์ รองประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า นายเอนก สิทธิ ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้า พร้อมด้วยผู้แทนซึ่งเป็นคณะทำงาน ใน 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่าย/กลไกขับเคลื่อนและบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์วัฒนธรรมประเพณี กีฬา- ปลอดเหล้า ยุทธศาสตร์สื่อสารสร้างพลัง ยุทธศาสตร์สร้างมาตรการชุมชน เชื่อมโยงกับมาตรการกฎหมาย และยุทธศาสตร์คืนคนดีสู่อ้อมกอดชุมชน ได้ประชุมร่วมกันเดินหน้าขับเคลื่อนในปี 2559 ตามโครงการ "งดเหล้าครบพรรษา ศรัทธาถึงสิ้นปี พรรษานี้ร่วมเปลี่ยนคนเมาให้เป็นคนดี" ซึ่งการทำงานของเครือข่ายฯ ย่างเข้าสู่ปีที่ 3 ของการครบรอบโครงการ ในปี 2559 โดยมีการสรุปแนวทางการทำงานใน 5 ยุทธศาสตร์ ดังกล่าว 


ทั้งนี้ เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดน่าน มีทิศทางทำงานมาอย่างต่อเนื่อง ตามกรอบยุทธศาสตร์ สร้างพลังเครือข่ายสืบสานประเพณีปลอดเหล้าเบียร์ คืนความสุขสู่ชุมชน ด้วยการสร้างเครือข่าย และบริหารจัดการวัฒนธรรมประเพณี การกีฬา ให้ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด รณรงค์ผ่านสื่อสารสร้างสรรค์ ทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ 


นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมและเทศกาลงานประเพณีทุกชนิดจะต้องนำมาตรการทางกฎหมายมาบังคับใช้ และมาตรการคืนคนดีสู่อ้อมกอดชุมชน คือการบำบัดผู้ป่วย ผู้ติด และ ผู้เสพ ปรับทัศนคติเพื่อให้มีสุขภาพจิต สุขภาวะทางอารมณ์ที่ดี กลับสู่สังคม ชุมชน และครอบครัวต่อไป สรุปที่ประชุมได้มีการคัดเลือก เพื่อสร้างเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดน่าน ระดับอำเภอ 8 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.ท่าวังผา อ.ภูเพียง อ.เชียงกลาง อ.บ่อเกลือ อ.นาหมื่น อ.ปัว อ.สองแคว เข้าร่วมกิจกรรมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนโดยมีพระสงฆ์ในพื้นที่ ร่วมพัฒนาพร้อมทำแผนกิจกรรมและผลงาน 


โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 3 โซน ได้แก่ อ.ท่าวังผา และอ.ปัว / อ.เมือง / อ.เวียงสา สำหรับแผนกิจกรรมที่จะดำเนินการในปี 2559 ได้แก่ งานประเพณีแข่งเรือปลอดเหล้าเบียร์ประจำปี งานเทศกาลเข้าพรรษา งานสวดมนต์ข้ามปี ซึ่งในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559 จะเข้าร่วมประชาสัมพันธ์ในรายการเช้านี้ที่น่าน สวท.น่าน และในวันที่ 13 กรกฎาคม จะมีพิธีมอบทุนการศึกษาตามโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา พร้อมประกาศเจตนารมณ์ ของ 8 อำเภอดังกล่าว ที่จะร่วมขับเคลื่อนเป็นเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดน่านต่อไป 

Shares:
QR Code :
QR Code