เชื้อดื้อยากระทบเศรษฐกิจ ผู้เสียชีวิตเพิ่มปีละกว่า 30,000 คน

ที่มา : มติชน


เชื้อดื้อยากระทบเศรษฐกิจ ผู้เสียชีวิตเพิ่มปีละกว่า 30,000 คน thaihealth


แฟ้มภาพ


เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial Resistance: AMR) เป็นวิกฤตร่วมของทุกประเทศทั่วโลก ในประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อแบคทีเรียดื้อยาประมาณปีละกว่า 30,000 คน ส่งผล กระทบทางเศรษฐกิจถึงปีละ 46,000 ล้านบาท


กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาการ สมาคมและองค์กรวิชาชีพ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมกันขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ภายใต้การอำนวยการของ "คณะกรรมการนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ"เพื่อแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาของประเทศ


นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า การแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาซึ่งทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและสามารถช่วยชีวิตประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการดื้อยาต้านจุลชีพได้เป็นอย่างดี มีการพัฒนาระบบติดตามการใช้ยาต้านจุลชีพของประเทศไทยทั้งในคนและสัตว์ มีการดำเนินงานแก้ปัญหาเชื้อดื้อยา ในโรงพยาบาลที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และกำลังจะขยายต่อไปยังโรงพยาบาลรัฐสังกัดอื่นๆ และโรงพยาบาลเอกชน ในฝั่งภาคการเกษตร มีทั้งการลดใช้ยาต้านจุลชีพที่ไม่จำเป็นและไม่ใช้ยาต้านจุลชีพในการเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภคเพื่อให้เป็นทางเลือกต่อประชาชน


ทั้งนี้ ในการร่วมดำเนินงานของทุกภาคส่วนมุ่งให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาเชื้อดื้อยา และเมื่อสิ้นสุดแผนยุทธศาสตร์ในปี 2564 คาดว่าการป่วยจากเชื้อดื้อยาจะลดลงถึงร้อยละ 50 การใช้ยาต้านจุลชีพในคนและสัตว์จะลดลงร้อยละ 20 และ 30 ตามลำดับ รวมทั้งประชาชนมีความรู้เรื่องเชื้อดื้อยา ตระหนักในการใช้ยาอย่างเหมาะสมเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 และประเทศไทย มีระบบ จัดการการดื้อยาต้านจุลชีพในระดับสากล

Shares:
QR Code :
QR Code