เชียงใหม่เปิดแผน พัฒนาการศึกษาเชิงพื้นที่

เชียงใหม่ประกาศแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ระดมกำลังทุกภาคส่วนร่วมใจเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาปูทางการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่มุ่งสู่ 5 เป้าหมายใหญ่ “สุรเชษฐ์” ทึ่งพลังความร่วมมือของคนในพื้นที่ หนุนใช้เป็นแบบอย่างขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นทั่วประเทศ เชื่อจะทำให้ปฏิรูปการศึกษาสำเร็จได้จริง


เชียงใหม่เปิดแผน พัฒนาการศึกษาเชิงพื้นที่  thaihealth


เมื่อวันที่ 7 ม.ค.ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) ได้ร่วมจัดงานเปิดแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่4 ปี (2559- 2562)


เนื่องในวาระแห่งการเฉลิมฉลองเชียงใหม่ 720 ปีเพื่อระดมพลังและพัฒนากลไกความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อการจัดการศึกษาโดยมี 5 เป้าหมายขับเคลื่อน ได้แก่ 1.สร้างความภูมิใจในการเป็นพลเมืองเชียงใหม่2.พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 3.ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสัมมาชีพ 4.พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง และ 5.สร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน พร้อมทั้งมีการลงนามบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ทั้ง25 อำเภอ เพื่อเป็นพันธสัญญาในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาร่วมกันทั้งจังหวัด


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ด้วยพลังแห่งความร่วมมือและการทำงานแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ทั้งจังหวัด เชื่อว่าจะสามารถนำไปสู่เป้าหมายได้ในระยะเวลาอันใกล้ซึ่งการรวมตัวของคนเชียงใหม่ครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังความร่วมมือที่น่าชื่นชมถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้พื้นที่อื่น ทั้งนี้ตนเชื่อว่าด้วยกระบวนพัฒนาการศึกษาเท่านั้นที่จะสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาประเทศชาติให้มุ่งไปในทิศทางที่เหมาะสมได้ นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า การจัดการศึกษาของเชียงใหม่ยังมีข้อจำกัดหลายด้านที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาโดยรวมเนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้สภาพสังคมวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปจนเกิดปัญหากระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนจึงเห็นว่าการปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นที่น่าจะเป็นวิธีแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดและยั่งยืนมากที่สุดจึงได้เกิดคณะปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ขึ้นเพื่อเป็นกลไกลขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์


นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)เชียงใหม่ กล่าวว่า อบจ.เชียงใหม่ได้เปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมและสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นที่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2557 จนตกผลึกในแนวคิดและทางออกร่วมกันในการขับเคลื่อนด้วยกลไกแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ระยะ4 ปี ซึ่งงานครั้งนี้ต้องการเปิดแผนยุทธศาสตร์พร้อมแสดงความเป็นมา แนวคิด ข้อมูล พร้อมกับฉายภาพอนาคตการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางต่อสาธารณชนชาวเชียงใหม่และพัฒนากลไกความร่วมมือให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือแบ่งปัน สร้างสรรค์การศึกษา รักษ์คุณค่าเชียงใหม่” ที่คนเชียงใหม่ทุกภาคส่วนจะรวมกันเป็นหนึ่งและในอนาคตเชื่อว่า ตัวย่างความสำเร็จครั้งนี้จะทำให้รัฐบาลมีความมั่นใจกับการกระจายอำนาจและให้โอกาสอีกหลายจังหวัดที่มีความพร้อมเช่น ชลบุรี ภูเก็ต สุรินทร์ สุราษฏร์ธานี ในการเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นที่ไปพร้อมกับเชียงใหม่”


นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการ สสค. กล่าวว่า ที่ผ่านมายังไม่มีการคิดโจทย์ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาในระดับจังหวัดมาก่อนแต่เป็นการคิดนโยบายและกำหนดมาจากส่วนกลาง ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรและงบประมาณแบบแยกส่วนซึ่งอาจไม่สอดรับกับความต้องการ ทั้งที่ยังมีอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กเยาวชนเช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้นดังนั้นการทำให้ทุกฝ่ายที่ขึ้นอยู่กับส่วนกลางได้หันมายอมรับยุทธศาสตร์ของจังหวัดร่วมกันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนโฉมการศึกษาของจังหวัดได้ และสิ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ทำจะเป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจให้กับจังหวัดอื่นๆที่พยายามจะขับเคลื่อนการทำงานในแนวทางนี้ต่อไป ซึ่งขณะนี้เชียงใหม่ตอบโจทย์ได้แล้วว่าเชียงใหม่ต้องการคนแบบไหนต้องการคนมาทำอะไรบ้าง และจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ได้คนเหล่านั้นมา


ดังนั้นการที่ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ได้หันมาทำงานร่วมกันในภาพของจังหวัดก็จะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคนของตนเองอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดเกิดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของเด็กและเยาวชน ที่สามารถตอบสนองต่อผลิตภาพของจังหวัดซึ่งท้ายที่สุดก็จะทำให้ปัญหาสังคมต่างๆ ลดลงไป อนึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งใน14จังหวัดที่สสค. ขับเคลื่อนโครงการจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้หรือArea-Based Education (ABE) ภายใต้  "โครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่" โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานประสานเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงาน 99 องค์กร 26 บุคคล มาร่วมกันผนึกกำลังเป็น“ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา” ซึ่งปัจจุบันมีเครือข่ายรวมมากกว่า 3,000 คน


 


 


ที่มา: เว็บไซต์เดลินิวส์ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์เว็บไซต์เดลินิวส์ 

Shares:
QR Code :
QR Code