เชียงใหม่ตั้งทีมตรวจแอลกอฮอล์ช่วงสงกรานต์

 

เชียงใหม่เข้มงวด บังคับใช้กฎหมาย ควบคุมบุหรี่และแอลกอฮอล์ ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2556

เมื่อเร็วๆ นี้ นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2556 โดยมีสาระสำคัญในการประชุมประกอบด้วยการดำเนินการตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ.2555 การห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2555 และการกำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ พ.ศ.2555

ส่วนนโยบายแอลกอฮอล์และบุหรี่จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2555-2557 ที่สอดคล้องกับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีทั้ง 3 ฉบับ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศให้ถือปฏิบัติ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2556 ได้กำหนดให้เข้มงวดมาตรการการบังคับใช้กฎหมาย ดังนี้

– กำหนดให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา สนามกีฬา สวนสาธารณะ วัด และพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน เป็นเขตปลอดบุหรี่และเป็นสถานที่ห้ามจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

– ให้มีการเข้มงวดกวดขันเรื่องการจำหน่ายบุหรี่ให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี

– ให้เข้มงวดกวดขันเรื่องการเร่ขายบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่มีใบอนุญาตตามงานต่างๆ เช่น งานปอยหลวง สลากภัต ถนนคนเดิน เปิดท้ายขายของ งานตามประเพณี งานบุญต่างๆ หรืองานอื่นๆ

– ให้ตรวจสอบสถานประกอบการ ร้านค้า ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551, 2555 หรือกฎหมายและประกาศฉบับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นอกจากนั้นยังได้กำหนดให้เร่งรัดการประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปและบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ลดปัจจัยที่เอื้อต่อการบริโภคบุหรี่-แอลกอฮอล์ สนับสนุนการจัดตั้งชุมชนต้นแบบปลอดเหล้า-บุหรี่ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพิ่มพื้นที่เชิงบวก โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับจังหวัด โดยคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งการขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับอำเภอโดยคณะทำงานควบคุมบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับอำเภอด้วย

สำหรับเทศกาลสงกรานต์ในช่วงกลางเดือนเมษายน 2556 นี้ กำหนดจัดประชุมชี้แจงการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายให้กับร้านค้า โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และผู้จัดงานต่างๆ รวมทั้งมีการจัดตั้งทีมออกตรวจและเฝ้าระวังพร้อมทั้งการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะในพื้นที่รอบคูเมืองเชียงใหม่และบริเวณสำคัญที่กำหนดห้ามมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code