เชียงใหม่จัด ‘เมืองปลอดควันบุหรี่’

        จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย“ เมืองปลอดควันบุหรี่ ” ครั้งที่ 1 เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินโครงการเมืองปลอดควันบุหรี่ “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” และ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบุหรี่ พ.ศ.2535


/data/content/25443/cms/e_ajkmnsvy2489.jpg


          ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเมืองปลอดควันบุหรี่ “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” ครั้งที่ 1 ซึ่งโครงการดังกล่าว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้สนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนจังหวัดปลอดบุหรี่แก่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินงานภายใต้โครงการเมืองปลดควันบุหรี่ “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่”


          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งในการดำเนินงาน จังหวัดเชียงใหม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเมืองปลอดควันบุหรี่ “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” ขึ้น โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) เป็นประธานกรรมการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นรองประธาน หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ และ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่อำนวยการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ


        นอกจากนั้นจังหวัดเชียงใหม่ยังได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นอีก 3 คณะ ประกอบด้วย คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ ด้านเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งมี รองผู้บับคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานคณะทำงาน มีหน้าที่ในการสนับสนุนและประสานการดำเนินงานของหน่วยงานองค์กรเครือข่ายในการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฏหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตามแนวทางของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ฯ ด้านเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย และติดตามผลการดำเนินงานในการเฝ้าระวังบังคับใช้กฎหมาย


     /data/content/25443/cms/e_aceghtuwx179.jpg  คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ มีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานคณะทำงาน มีหน้าที่กำหนดแนวทางวิธีการในการขับเคลื่อนสถานศึกษาและสถานที่ราชการ เฝ้าระวังการสูบบุหรี่ในสถานศึกษาและสถานที่ราชการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาและสถานที่ราชการ คณะทำงานขับเคลื่อนสังคมปลอดบุหรี่ มี รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานคณะทำงาน มีหน้าที่จัดตั้งชุมชนจัดการปัญหาบุหรี่และกำหนดรูปแบบในการขับเคลื่อนชุมชนปลอดควันบุหรี่ ชี้แจงทำความเข้าใจตามแนวทางพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคยาสูบ พ.ศ.2535 แก่ประชาชนในชุมชนให้สร้างสังคมร่วมกันในการเฝ้าระวังให้สังคมปลอดบุหรี่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และเสนอข้อมูล ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนในชุมชนให้สังคมปลอดบุหรี่


          รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงแผนการขับเคลื่อนโครงการเมืองปลอดบุหรี่ “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” ว่า ได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 เป็นต้นมา โดยมีการประชุมกำหนดวางแผนการดำเนินงาน การประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สถานศึกษาทุกระดับสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ การประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ คือ นวัตกรรม/แนวภูมิปัญญา/กิจกรรมเพื่อให้โรงเรียนปลอดบุหรี่ โดยการ ป้องกัน ลด ละ เลิก การจัดเขตสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัย กิจกรรมการช่วยบำบัดในนักเรียนผู้สูบบุหรี่ กิจกรรมการป้องกันนักสูบหน้าใหม่โดยการจัดสายตรวจโดยคุณครูเพื่อตรวจตราและลดปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมการอบรมค่ายเยาวชนในการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังควบคุมการบริโภคบุหรี่ และกิจกรรมอื่น ๆ รวมทั้งได้กำหนดจัดงานสานพลังสร้างภาคีเครือข่าย ร่วมใจสู่เมืองปลอดควันบุหรี่ “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557 เวลา 17.00 น. ณ ลานด้านหน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา และหอประวัติศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมแสดงพลังในการรณรงค์ป้องกันภัยจากควันบุหรี่ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว


 


 


          ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

Shares:
QR Code :
QR Code