เชิดชู 152 อำเภอรณรงค์งดเหล้า

          กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มอบโล่เชิดชู 152 อำเภอรณรงค์งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยงจากทั่วประเทศ จับมือเครือข่ายงดเหล้า และ สสส. ลดอบายมุขสร้างสุขให้สังคม พร้อมเคร่งกฎหมาย ป้องกันเยาวชนไม่ให้สู่วงจรการดื่ม ย้ำ!!!นายอำเภอมุ่งมั่น สานต่อเจตนารมณ์และเป็นแบบอย่างที่ดีมากขึ้น ช่วยลดปัญหาน้ำเมา หวังคืนความสุข ความปลอดภัย สู่สังคมไทยได้


/data/content/25530/cms/e_acegjkmnqx46.jpg


          เมื่อวันที่ 26 ส.ค.2557 ที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดพิธีเชิดชูเกียรติให้แก่นายอำเภอนักรณรงค์งดเหล้า ลดปัจจัยเสี่ยง ประจำปี 2556-2557 มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่นายอำเภอนักรณรงค์งดเหล้า ลดปัจจัยเสี่ยง ประจำปี 2556-2557 สังคมกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จำนวน 152 อำเภอจากทั่วประเทศ ที่มีผลงานสนับสนุนการรณรงค์งดเหล้า อาทิ งดเหล้าเข้าพรรษา งานศพปลอดเหล้า งานบุญปลอดเหล้า การเฝ้าระวังบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


          โดย นายกฤษฎา บุญราช รักษาการอธิบดีกรมการปกครอง ประธานในพิธี กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย มีนโยบาย “นโยบายลดอบายมุขสร้างสุขให้สังคม” โดยร่วมกับ ประชาคมงดเหล้าจังหวัด และภาคีเครือข่าย ทำกิจกรรมรณรงค์สร้างความเข้าใจ ทำข้อตกลงร่วมของชุมชน รับแจ้งเบาะแส รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายในสถานบริการ ร้านจำหน่ายสุรา และแหล่งอบายมุข จนตระหนักร่วมกันว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ก่อปัญหาในสังคม และครอบครัว โดยเฉพาะปัญหานักดื่มหน้าใหม่ที่เพิ่มขึ้นถึงปีละกว่า 250,000 คน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากถึงปีละกว่า 4 แสนล้านบาท รวมทั้งเป็นเหตุของปัญหาอุบัติเหตุ อาญากรรม โดยเฉพาะทำให้เยาวชนต้องมีปัญหาตามมามากมาย เช่น ท้อง แท้ง ติดเอดส์ ติดคุก ฯลฯ พร้อมให้นายอำเภอที่ร่วมโครงการสานต่อเจตนารมณ์ เป็นแบบอย่างที่ดี ขยายจำนวนการรณรงค์ของพื้นที่ในระดับอำเภอ เพื่อลดปัญหาดังกล่าวในสังคม


          “การเป็นแบบอย่างที่ดีของนายอำเภอที่มีการทำการบูรณาการรณรงค์ประเด็น เหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุ ยาเสพติด จะเป็นพลังสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ เพื่อกระตุ้นให้นายอำเภอที่เห็นความสำคัญในการทำงานเพื่อประชาชนมากขึ้น ช่วยปกป้องเยาวชนลูกหลาน ปกป้องสังคม ชุมชน ครอบครัวให้อบอุ่นน่าอยู่มากขึ้นเช่นกัน มีตัวอย่างอำเภอที่ทำงานบูรณาการ อาทิ 1.นโยบายงานบุญเมืองยศปลอดเหล้า ปลอดการพนัน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 2.การออก 17 มาตรการเพื่องดเหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุ การพนัน อำเภอบัวเชด 3.นโยบายแค่หลวงปลอดเหล้า อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 4.การประสานพลังภาคีเครือข่าย อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ” รักษาการอธิบดีกรมการปกครอง กล่าว


          ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวว่า การจัดพิธีเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้เกิดอำเภอต้นแบบรณรงค์งดเหล้า ลดปัจจัยเสี่ยง ภายใต้นโยบายลดอบายมุข-สร้างสุขให้สังคม ของกระทรวงมหาดไทย และทาง คสช. ก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้ ซึ่งมีจุดร่วมสำคัญคือ ป้องกันเยาวชนไม่ให้สู่วงจรการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ เป็นบันไดขั้นแรกที่จะนำพาเยาวชนสู่วงจรการเสพยาเสพติด รวมทั้งค้นพบโอกาสและข้อมูลสำคัญที่จะนำเสนอให้แก่นายอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ได้เห็นความสำคัญต่อการสร้างอำเภอรณรงค์งดเหล้า การสร้างสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสังคม  และเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ยั่งยืน โดยใช้โอกาสการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา และเทศกาลอื่นๆตลอดทั้งปี


          ด้าน นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวว่า โครงการความร่วมมือนายอำเภอนักรณรงค์งดเหล้ากับประชาคมงดเหล้า เพื่อหนุนเสริมนโยบายลดอบายมุขสร้างสุขให้สังคม ปี พ.ศ. 2556 ถึง 2557  มีนายอำเภอเข้าร่วมโครงการ จำนวน 131 ท่าน และเมื่อสิ้นสุดโครงการฯในปี 2557 มีนายอำเภอเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 152 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 17.3 ของนายอำเภอ 878 ท่านทั่วประเทศ โดยสคล. อยู่ระหว่างประสานกับกรมการปกครองเพื่อขอความร่วมมือให้ 152 อำเภอเป็นอำเภอนำร่องในการจัดทำโครงการรับสมัครครัวเรือนจัดงานศพและงานบุญปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในมงคลโอกาส ครบรอบ 2,600 ปี การตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อรณรงค์และสร้างเครือข่ายเจ้าภาพงานบุญปลอดเหล้าทั่วประเทศ


 


 


          ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข 

Shares:
QR Code :
QR Code