เชิดชู “สูงวัยสูงคุณค่าฯ”

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทย 


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


เชิดชู


จัดใหญ่งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี2560 เชิดชู "สูงวัยสูงคุณค่าร่วมพัฒนาประเทศไทยสู่ประชารัฐ"


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) แถลงข่าวการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด"สูงวัยสูงคุณค่า ร่วมพัฒนาประเทศไทยสู่ประชารัฐ" งานดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 10 เม.ย.60 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี ทั้งนี้ตามที่ได้มีการกำหนดให้วันที่ 13 เม.ย.ของทุกปีเป็น "วันผู้สูงอายุแห่งชาติ" โดยรัฐบาลให้ความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงอายุ ผลักดันมาตรการรองรับสังคมสูงอายุ 4 มาตรการ ประกอบด้วย 1) การส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ 2) การสร้างที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ 3) สินเชื่อที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ และ 4) การบูรณาการระบบบำเหน็จบำนาญ


พร้อมกันนี้ ยังส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ผ่านกลไกประชารัฐเพื่อสังคม โดยการขับเคลื่อนด้วยตัวแทนของทั้ง 3 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ มีตนเป็นหัวหน้าคณะทำงาน ภาคเอกชน มีนายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทย เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และภาคประชาสังคม มี ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ซึ่งจะมีคณะทำงานย่อยในแต่ละด้านร่วมกำหนดเป้าหมายและวางแนวทางดำเนินงานร่วมกัน Quick Win ในการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐเพื่อสังคม (E6)


สำหรับการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐเพื่อสังคม (E6) ประกอบด้วย 1)คณะทำงานย่อยด้านการส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทำของคนพิการ นำโดยหอการค้าไทย และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) มีเป้าหมายจ้างงานคนพิการเพิ่ม16,000 อัตรา ในปี 2561 และส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับองค์กรของคนพิการ และวิสาหกิจเพื่อสังคมของคนพิการ 2) คณะทำงานการส่งเสริมการมีรายได้ และการมีงานทำของผู้สูงอายุ นำโดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.)กระทรวง การพัฒนาสังคมฯ และกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน มีเป้าหมายให้ผู้สูงอายุทั้งในและนอกระบบ มีรายได้และมีงานทำเพิ่มขึ้น 39,000 อัตรา ในปี 2560 3) ด้านการออมเพื่อการเกษียณอายุ นำโดยตลาดหลักทรัพย์ มีการรณรงค์ด้านวินัยทางการเงินการออม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการออมใน 4 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ ข้าราชการและผู้สูงอายุ 4) ด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่อาศัย นำโดย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทยจำกัด หรือ SCG ซึ่งได้รวบรวมแบบบ้านผู้สูงอายุ ทั้งจากภาครัฐ และเอกชน และการเสริมสร้างทักษะการออกแบบ การก่อสร้างของวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ให้มีความรู้ด้าน Universal Design เป็นการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ และ 5) ด้านความปลอดภัยทางถนน นำโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. เสนอแผนการรณรงค์ เช่น กิจกรรมถนนคนดี การรณรงค์ในช่วงเทศกาลสำคัญ และตลอดจนการให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัย เป็นต้น


อย่างไรก็ตาม รมว.พม.ระบุว่า ถึงเวลาแล้วที่สังคมไทย ต้องร่วมกันผลักดัน ส่งเสริม และสร้างความตระหนักถึงพลังของผู้สูงอายุพร้อมยกย่องและเชิดชูผู้สูงอายุผู้มีประสบการณ์ความรู้ ความสามารถ ด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ตลอดจนผู้สูงอายุจะสามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี พึ่งพาตนเองได้ และมีหลักประกันที่มั่นคง โดยบูรณาการความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อความพร้อมที่จะก้าวไปสู่สังคม"สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาประเทศไทยสู่ประชารัฐ"


ส่วนกิจกรรมภายในงานน่าสนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุที่สำคัญ นิทรรศการหน่วยงาน องค์กรที่ดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ และบูธกิจกรรมภายในงานจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร การเคหะแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กองทุนการออมแห่งชาติ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย ชมรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเพื่อผู้สูงอายุ


ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าในการแถลงข่าวดังกล่าว ได้เชิญคุณหญิงชัชนี จาติกวณิช ประธานชมรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเพื่อผู้สูงวัย หรือที่มีชื่อย่อว่า OPPY หรือ Old Peple Play Yong นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส นายกสมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทยและนางกรรณิกา ธรรมเกษร พิธีกรชื่อดังร่วม มาร่วมแชร์ประสบการณ์ด้วย


ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าในวันที่ 4 เม.ย.พล.ต.อ.อดุลย์ และคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยมีแสดง แพรว น.ส.แพรวปรียา สินธุพันธ์เดชา  ร่วมติดเข็มกลัดดอกลำดวนสัญญลักษณ์วันผู้สูงอายุแห่งชาติแก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์งานดังกล่าวด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code