เชิดชูบุคคลต้นแบบงดเหล้าครบพรรษา-ลดปัจจัยเสี่ยง 2561

ที่มา : แฟนเพจศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยง จ.นครศรีธรรมราช โดยพรรณี มณีวรรณ


ภาพประกอบจากแฟนเพจศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยง จ.นครศรีธรรมราช โดยภาพจากทีมงานเลขาฯ รอง.ผวจ.นศ.


เชิดชูบุคคลต้นแบบงดเหล้าครบพรรษา-ลดปัจจัยเสี่ยง 2561 thaihealth


จ.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบงดเหล้าครบพรรษา และลดปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561


วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2561) ที่ศาลาร้อยปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในกิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบงดเหล้าครบพรรษา และลดปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561 โดยเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน และศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะประชาคมงดเหล้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชมรมคนหัวใจเพชรจังหวัดนครศรีธรรมราช และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ร่วมกันจัดกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาในระดับจังหวัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับการจัดกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาประจำปี 2561 มีกลุ่มเป้าหมายจาก 10 ชุมชนในพื้นที่ 9 อำเภอ จำนวน 500 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยแบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น บุคคลเลิกเหล้าระดับเหล็ก ระดับเพชร และคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรต้นแบบในการปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ 2551 และรณรงค์จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดีเด่นระดับจังหวัด


โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวชื่นชมทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าว และขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทุกคนที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงาน องค์กร บุคคลต้นแบบงดเหล้าครบพรรษา และปัจจัยเสี่ยงถนัดนครศรีธรรมราชในวันนี้ การจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลหน่วยงานองค์กรที่เป็นต้นแบบงดเหล้าครบพรรษาและกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาเพื่อจะสร้างแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก และเยาวชนห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และยาเสพติด ชีวิตคนไทยผูกพันกับศาสนาตั้งแต่เกิดจนตาย และส่วนใหญ่มักใช้วันสำคัญต่างๆ ตามศาสนาเป็นทฤษฎีในการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆ หรือลดละเลิกไม่ทำในสิ่งที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมของชีวิตชาวพุทธ ทุกคนรู้ดีว่าแนวทางการดำเนินชีวิตที่จะไม่นำไปสู่ความเสื่อมความเดือดร้อนใจต่างๆ หนึ่งในศีล 5 ของข้อที่กฎพื้นฐานของชีวิตที่ควรปฏิบัติ คือ งดเหล้า ไม่ยุ่งเกี่ยวกับน้ำเมาทุกชนิด เนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดโทษและความเสียหายตามมามากมาย ทั้งปัญหาด้านสุขภาพ ครอบครัวอบอุ่น และอาชญากรรมส่งผลกระทบต่อสังคม และเศรษฐกิจและเป็นสาเหตุของโรคกว่า 200 โรค ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 22,672 ราย


โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาถือเป็นนวัตกรรมของสังคมในการจัดการกับปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปัจจัยสนับสนุนความสำเร็จของโครงการนี้เป็นการนำความเชื่อทางศาสนาและศีลธรรมมาต่อยอดด้วยเหตุผลในการรณรงค์ทางด้านสุขภาพเศรษฐกิจและสังคมงดดื่มเหล้าช่วงเข้าพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน นอกจากจะเป็นการปฏิบัติบูชาต่อพระพุทธศาสนาแล้วยังเป็นผลดีในการช่วยส่งเสริมให้นำไปสู่การลดละเลิกดื่มสุราได้ตลอดชีวิตในบางราย ยังจะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code