เชิญเที่ยวงาน เชียงรายเมืองเกษตรสีเขียวฯ

เชิญเที่ยวงาน เชียงรายเมืองเกษตรสีเขียวฯ thaihealth


เชียงรายบูรณาการหลายภาคส่วน น้อมใจจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ จัดงาน “เชียงรายเมืองเกษตรสีเขียว อาหารปลอดภัย วิถีไทยล้านนา”


จังหวัดเชียงรายร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ ดำเนินการจัดกิจกรรมแบบร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จังหวัดทหารบกเชียงราย สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงราย โครงการอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุข กรมอนามัย กองอาหารปลอดภัย และสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงราย จัดงาน “เชียงรายเมืองเกษตรสีเขียว อาหารปลอดภัย วิถีไทยล้านนา” Green agriculture Food safety and Thai Lanna culture of Chiangrai  ภายใต้โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการและพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม


เพื่อแก้ปัญหาการท่องเที่ยวที่ไม่ใช่ฤดูการท่องเที่ยว (Low Season)  ในระหว่างวันที่ ๑ – ๓ เมษายน ๒๕๕๘  ณ ตลาดเกษตรกรสามแยกดอยตอง อำเภอเมืองเชียงราย วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนวาระจังหวัดเชียงรายเมืองเกษตรสีเขียว อาหารปลอดภัย และนำทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยนำวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสร้างงานสร้างอาชีพ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สร้างรายได้สู่ชุมชน ตลอดจน ทำให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อันเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในจังหวัด และทำให้เกิดการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมของชาวเชียงรายให้ยั่งยืน


ภายในงาน พบกับ นิทรรศการและมหกรรมพิณเปี๊ยะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ดนตรีและเพลงเชียงราย (นนทิยา จิวบางป่า และไม้เมือง), ดนตรีในสวน คืนความสุขคนเชียงราย, การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา, นิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองเชียงราย, ของดีบ้านฉัน สินค้าทางวัฒนธรรม ๑๘ อำเภอ, ตลาดสินค้าเกษตรสีเขียว – อาหารปลอดภัย และนิทรรศการจากหน่วยงานร่วมบูรณาการ


 


 


     ที่มา: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ จ.เชียงราย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ