เชิญร่วมโครงการ ‘ห้วยยอดเมืองจักรยานสู่วิถีชีวิตสุขภาวะ’

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


เชิญร่วมโครงการ 'ห้วยยอดเมืองจักรยานสู่วิถีชีวิตสุขภาวะ' thaihealth


เทศบาลตำบลห้วยยอด จ.ตรัง ขอเชิญเด็ก เยาวชน และประชาชนร่วมปั่นจักรยาน โครงการห้วยยอดเมืองจักรยานสู่วิถีชีวิตสุขภาวะ วันที่ 23 กรกฎาคม นี้


นายกมล วรพงศ์พัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด จังหวัดตรัง ในฐานะประธานชมรมจักรยานอำเภอห้วยยอด เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลห้วยยอด ร่วมกับสำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชมรมจักรยานห้วยยอด และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ กำหนดจัดกิจกรรมปันจักรยาน ตามโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะเทศบาล ตำบลห้วยยอด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 พร้อมกันเวลา 07.00 น. และเวลา 08.00 น. เริ่มปั่นในบริเวณรอบเมืองเทศบาลตำบลห้วยยอดและใกล้เคียง เพื่อร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะ และปั่นเยี่ยมเยียมหน่วยบริการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการอำเภอห้วยยอด โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลห้วยยอด กับศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง ตั้งอยู่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยยอด (ควนหนังขำ) เพื่อเป็นกำลังใจและแบ่งปันทุนทรัพย์ หรือสิ่งของที่มีความจำเป็นในการใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆ


ทั้งนี้การจัดโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนรณรงค์ ส่งเสริมการสร้างชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะในเขตเทศบาลฯ ในการ่วมปลุกกระแสการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน กระตุ้นให้ประชาชนหันมาให้ความสำคัญกับการใช้จักรยานพาหนะคู่ใจมากขึ้น รวมทั้งเพื่อให้ความรู้ความ เข้าใจ และเป็นสื่อกลางในการณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ประชาชน หันมาสนใจใช้จักรยานเป็นพาหนะเดินทางในชีวิตประจำวัน ในระยะทางใกลๆ แทนการใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีลดการใช้พลังงาน ลดภาระ ค่าใช้จ่าย ลดปัญหาการจราจร และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน ประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพ ร่วมปั่นจักรยานดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ