เชิญชวนประชาชนเลิกบุหรี่เทิดไท้องค์ราชัน

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


เชิญชวนประชาชนเลิกบุหรี่เทิดไท้องค์ราชัน thaihealth


นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ขอเชิญชวนประชาชนที่สูบบุหรี่เข้าร่วมโครงการ ๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน โดยสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สถานีบริการสาธารณสุขทุกแห่ง หรือสอบถามอาสาสมัครสาธารณสุขประจำบ้าน (อสม.) ใกล้บ้านท่านตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


นายปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวว่า วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก เริ่มมีการจัดงานครั้งแรกวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2531 เนื่องจากองค์การอนามัยโลกเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่รวมถึงผู้ที่ไม่สูบแต่ต้องมารับควันบุหรี่ด้วย จึงจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกหรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า World No Tobacco Day เพื่อกระตุ้นผู้ที่สูบบุหรี่อยู่เลิกสูบและให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังได้ประกาศให้มีการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ที่ใช้ชื่อว่า World Spidemic ซึ่งสื่อถึงการสูบบุหรี่ที่เป็นเหมือนโลกระบายที่ระบาดอยู่ทั่วโลกในปี 2562 มีคำขวัญรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกคือ บุหรี่เผาปอด ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำโครงการ ๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน โดยความร่วมมือและดำเนินการของกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สมาคมหมออนามัย สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข สมาคมอาสาสมัครเพื่อสังคมไทย (อสม.) และภาคีเครือข่าย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.จัดกิจกรรมรณรงค์และขับเคลื่อนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของพิษภัยจากการสูบบุหรี่ ผลกระทบและความสูญเสีย ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม นำไปสู่การเลิกสูบบุหรี่และการลงมือปฏิบัติปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดี 2.มีการจัดกิจกรรมหรือกิจกรรมรักษ์สุขภาพอย่างต่อเนื่อง จากระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด เพื่อให้เป็นพื้นที่รวมตัวกันทำกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (เลิกเหล้า) เลิกบุหรี่ทั่วประเทศไทย


นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวย้ำในท้ายที่สุดว่า ขอเชิญชวนผู้ที่ยังสูบบุหรี่อยู่และสนใจเลิกบุหรี่โดยสมัครเข้าร่วมโครงการกับเราอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านท่านพร้อมให้คำแนะนำและสามารถรักษาท่านให้หายขาดจากการติดบุหรี่ได้ ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือและความเข้าใจของบุคคลที่ใกล้ชิดกับท่าน โดยเฉพาะตัวท่านเองต้องมีจิตใจที่เข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว หรือท่านสามารถสอบถามวิธีการเลิกบุหรี่ได้ที่ โทร.1600 ฟรีทุกเครือข่าย

Shares:
QR Code :
QR Code