เชิญชวนนิติบุคคลที่สนใจ เสนอราคาจ้างดำเนินการจัดพิมพ์จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพฉบับสร้างสุขฯ

เรื่อง เสนอราคาจ้างดำเนินการจัดพิมพ์จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพฉบับสร้างสุข

ประจำเดือนเดือน ตุลาคม 2553 กันยายน 2554

———————————————————————————–

ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มีภารกิจในการจัดทำจดหมายข่าวฉบับสร้างสุข ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อเป็นช่องทางสำคัญในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ แนะนำองค์กร ประกอบกับเผยแพร่การดำเนินงานของ สสส. และภาคีเครือข่าย ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาวะเพื่อสนับสนุนและพัฒนาขบวนการสร้างเสริมสุขภาพอันนำไปสู่สุขภาวะของประชาชนและสังคมไทย

สสส. จึงขอเชิญชวนนิติบุคคลที่สนใจ ดำเนินงานพิมพ์หนังสือดังกล่าว แจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมเป็นพันธมิตร โดยดำเนินการจัดพิมพ์ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

กรอบและขอบเขตการปฏิบัติงาน

จดหมายข่าวรายเดือน

1. ขนาด 25.5 x 17.5 cm. 24 หน้า (รวมปก) 4 สีทั้งเล่ม ปก กระดาษปอนด์ 120 แกรม กระดาษเนื้อใน กระดาษปอนด์ 80 แกรม เข้าเล่มด้วยวิธีเย็บมุงหลังคา 2 จุด จำนวนพิมพ์ 30,000 เล่มต่อเดือน

2. ในกระบวนการจัดพิมพ์จดหมายข่าวจำนวน 30,000 ฉบับ ในแต่ละเดือนนั้น สสส.สามารถทำการปิดต้นฉบับและส่งต้นฉบับ file งาน ในโปรแกรมต่างๆได้ อาทิ illustrator, photoshop, indesign, pagemaker หรือ ms word และ ในรูปของ pdf format และส่งให้โรงพิมพ์เป็นแผ่น cd หรือ media อื่นๆ ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องจัดพิมพ์ในระบบออฟเซ็ท (ไฟล์ที่จัดส่งให้เป็นไฟล์ที่จัดหน้าเสร็จโดยสมบูรณ์)

3. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องจัดส่งปรู๊ฟในรูปแบบมาตรฐานทั่วไป เมื่อตรวจสอบความถูกต้องกับ file งาน ต้นฉบับ หากยังมีจุดที่ต้องแก้ไขไม่ตรงกับต้นฉบับถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ได้รับการคัดเลือก และให้มีการลงลายมือรับ-ส่งกับให้กับโรงพิมพ์ เพื่อเป็นการอนุมัติให้ดำเนินการผลิตงานพิมพ์ได้และนำส่ง สสส. ดังนี้

ล็อตที่ 1 นำส่งสสส.(ล็อตแรก 8,000 เล่ม) ภายในวันที่ 28 ของทุกเดือน (เดือนก่อนหน้า)

ล็อตที่ 2 นำส่งเพื่อบรรจุภัณฑ์ (จำนวน 22,000 เล่ม) – ภายในวันที่ 1 ของทุกเดือน

จดหมายข่าวรายปักษ์ (3 เดือน ต่อ 1 เล่ม)

1. ขนาด 21 x 27 cm. 84 หน้า (รวมปก) แบ่งเป็น 4 สีจำนวน 44 หน้า และ 2 สี จำนวน 40 หน้า ปก art มันแข็ง 150 ปอนด์ขึ้นเคลือบ uv กระดาษเนื้อใน กระดาษปอนด์ 100 แกรม เข้าเล่มด้วยวิธีเย็บมุงหลังคา 2 จุด จำนวนพิมพ์ 10,000 เล่ม ต่อ 3 เดือน

2. ในกระบวนการจัดพิมพ์จดหมายข่าวจำนวน 10,000 ฉบับ (รายปักษ์) นั้น สสส.สามารถทำการปิดต้นฉบับและส่งต้นฉบับ file งาน ในโปรแกรมต่างๆได้ อาทิ illustrator, photoshop, indesign, pagemaker หรือ ms word และ ในรูปของ pdf format และส่งให้โรงพิมพ์เป็นแผ่น cd หรือ media อื่นๆ ภายในวันที่ 27 ของเดือน โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องจัดพิมพ์ในระบบออฟเซ็ท

3. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องจัดส่งปรู๊ฟในรูปแบบมาตรฐานทั่วไป เมื่อตรวจสอบความถูกต้องกับ file งาน ต้นฉบับ หากยังมีจุดที่ต้องแก้ไขไม่ตรงกับต้นฉบับถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ได้รับการคัดเลือก และให้มีการลงลายมือรับ-ส่งกับให้กับโรงพิมพ์ เพื่อเป็นการอนุมัติให้ดำเนินการผลิตงานพิมพ์ได้และนำส่งสสส. ดังนี้

ล็อตที่ 1 นำส่งสสส. (ล็อตแรก 2,000 เล่ม) – ภายในวันที่ 1 ของเดือน

ล็อตที่ 2 นำส่งเพื่อบรรจุภัณฑ์ (จำนวน 8,000 เล่ม) – ภายในวันที่ 6 ของเดือน

คุณสมบัติผู้เสนอราคา

2.1 เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ การจัดพิมพ์โดยตรงมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นเอกสารเสนองาน

2.1 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

2.2 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ / หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

2.3 สามารถดำเนินการตามแผนงานที่ได้นำเสนอ ตามกรอบของระยะเวลาและมีผลงานมาแสดงภายใต้งบประมาณที่ตกลง ณ วันทำสัญญา

2.4 ผู้ที่จะนำเสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือกต้องส่งเอกสารการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือคณะบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี

ระยะเวลาการพิจารณา

กำหนดการยื่นเอกสารเสนอราคาตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00 16.00 น. ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ชั้น 34 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการ ในวันที่ 6 กันยายน 2553 ทางเว็บไซด์ www.thaihealth.or.th

การส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก

4.1 เอกสารที่ต้องนำเสนอ

(1) ประวัติและตัวอย่างผลงานของบริษัท (รูปแบบเอกสารหรือไฟล์งาน) 1 ชุด พร้อมใบเสนอราคา

(2) ผลงานของบริษัทที่ได้ดำเนินงานมา/ข้อมูลด้านศักยภาพของโรงพิมพ์ในการรองรับการทำงานให้กับสสส. จำนวน 5 ชุด

(3) หลักฐานบริษัท จำนวน 1 ชุด ได้แก่ หนังสือรับรองบริษัท, ใบบริคณห์สนธิ มีอายุไม่เกิน 3 เดือน / ใบ ภ.พ.20 / หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) / สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจหรือผู้มอบอำนาจ (สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ ถ้ามี) / สำเนาบัตรประชาชนของพยาน 1 ท่าน / อากรแสตมป์ 30 บาท (เอกสารทุกฉบับประทับตราบริษัทและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งเอกสาร

ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ชั้น 34 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน กทม. 10400 โทร 0-2298-0500 ต่อ 1330

ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2553

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

update : 16-08-53

อัพเดทเนื้อหาโดย นพรัตน์ นริสรานนท์

Shares:
QR Code :
QR Code