เชิญชวนทุกท่านร่วมทำแบบสำรวจ “Ready to Move on”

เชิญชวนทุกท่านร่วมทำแบบสำรวจ “Ready to Move on”

ข้อมูลความคิดเห็นด้านสุขภาพ พฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายโดยเดินหรือวิ่งเพื่อสุขภาพ

เพื่อนำข้อมูลไปใช้สำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพต่อไป

* การให้ข้อมูลครั้งนี้ เป็นการตอบแบบถามออนไลน์ประมาณ 5 นาที

** ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านได้ตอบจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับและถูกใช้เพื่อการวิเคราะห์ผลในภาพรวมเท่านั้น

https://limesurvey.tpak.or.th/index.php?r=survey/index&sid=272827&lang=th

แบบสำรวจ  “Ready to Move on”

Shares:
QR Code :
QR Code