เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปี 2

ที่มา : แฟนเพจสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว


ภาพประกอบจากแฟนเพจสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว


เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปี 2 thaihealth


จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการประเมินผลการดำเนินงาน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีที่ 2 (Endline)


กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI) องค์การยูนิเซฟ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการประเมินผลการดำเนินงาน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีที่ 2 (Endline) เพื่อถอดบทเรียนจากการสำรวจภาคสนามในปีที่ 1 (Baseline) พร้อมหาแนวคิดและวิธีการสำรวจในปีที่ 2 รวมถึงแลกเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพงาน การแก้ปัญหาต่างๆ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ

Shares:
QR Code :
QR Code