“เงินออม” สร้างสุข ของผู้สูงวัย

ที่มา : แฟนเพจสุขภาวะชุมชน


“เงินออม” สร้างสุข ของผู้สูงวัย thaihealth


เป็นเวลา 4 ปีมาแล้ว ที่ อบต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ส่งเสริมให้มีการออมในชุมชน โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุที่ทั้งตำบลมีกว่า 1,000 คน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการบริหารจัดการเงินที่จะก่อให้เกิดประโยชน์และยั่งยืนมากที่สุด


การส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีเงินออมเริ่มจากการให้ความรู้แก่ผู้สูงวัยในชุมชน ให้เห็นถึงข้อดีและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการวางแผนการเงินที่ดี โดยเชิญชวนให้ผู้สูงวัยเข้าร่วมกองทุนที่จะก่อให้เกิดการออมในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ เงินออมสร้างสุข (การออมผ่านธนาคารพาณิชย์) กองทุนสวัสดิการชุมชน และกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ (ออมเพื่อสร้างหลักประกันให้คนในชุมชนยามเจ็บป่วย เสียชีวิต การศึกษาบุตรหลาน และอื่นๆ) โดยขั้นตอนคือ จะเก็บเงินสมาชิกเข้าทั้ง 3 กองทุน ในช่วงวันที่มีการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุของทุกเดือน


เมื่อมีเงินเก็บสะสมแล้วก็ถึงเวลาให้เงินทำงานด้วยการลงทุน โดย อบต. สร้างร้านค้าชุมชน และเชิญชวนให้ผู้สูงอายุมาซื้อหุ้น นอกจากจะได้สินค้าราคาถูกกว่าท้องตลาด ตอนปลายปียังจะได้เงินปันผลจากการเป็นสมาชิกอีกด้วย


"การออม" ไม่เพียงทำให้ผู้ออมมีเงินเก็บ มีหลักประกัน แต่ยังนำพาให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้มาพบปะกัน รู้จักวิธีดูแลตัวเอง ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกหลานร่วมกัน สร้างประโยชน์ต่อชุมชนด้วยกัน และมีความสุขไปพร้อมๆ กัน โดยเริ่มต้นจากจุดเดียวกัน


 

Shares:
QR Code :
QR Code